6.7 практик зөвлөмж

Өндөр сэтгэлгээтэй ёс зүйн зарчмыг гадна, судалгааны ёс зүйн практик асуудлууд байдаг.

Энэ бүлэгт дурдсан ёс зүйн зарчим, тогтолцоо гадна, Би бас хувийн туршлага, явуулах, хянах, дижитал нас, нийгмийн судалгаа хэлэлцэж дээр суурилсан гурван практик зөвлөмж санал хүсэлтэй: Ёс зүйн хяналтын хорооны нэг давхар биш, тааз байна ; Өөр өөр гутланд өөрийгөө тавь . мөн судалгааны ёс зүйг тасралтгүй, тасралтгүй гэж үздэг .