6.7 lời khuyên thiết thực

Ngoài những nguyên tắc đạo đức cao có đầu óc, có những vấn đề thực tiễn trong đạo đức nghiên cứu.

Ngoài những nguyên tắc và khuôn khổ đạo đức được mô tả trong chương này, tôi cũng muốn cung cấp ba lời khuyên thiết thực dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi tiến hành rà soát, và thảo luận về nghiên cứu xã hội trong thời đại kỹ thuật số: IRB là một sàn, không phải là một trần ; đặt mình vào đôi giày của người khác ; và nghĩ về đạo đức nghiên cứu như liên tục, không rời rạc .