6.7 راهنمایی عملی

علاوه بر اصول اخلاقی بالا فکر، مسائل عملی در اخلاق در پژوهش است.

علاوه بر اصول اخلاقی و چارچوب های توصیف شده در این فصل، همچنین می خواهم سه راهنمایی عملی براساس تجربه شخصی من انجام دهم، بررسی و بحث در مورد تحقیقات اجتماعی در عصر دیجیتال: IRB کف، نه سقف ؛ خودتان را در کفشهای دیگر قرار دهید ؛ و اخلاق تحقیق را به عنوان مداوم، گسسته بپذیرید .