6.7 პრაქტიკული რჩევები

გარდა ამისა, მაღალი მოაზროვნე ეთიკური პრინციპები, არსებობს პრაქტიკული საკითხები კვლევის ეთიკის.

გარდა ამისა, ამ თავში აღწერილი ეთიკური პრინციპები და ჩარჩოებიც მინდა, აგრეთვე, სამი პრაქტიკული რჩევის შეთავაზება, ჩემი პირადი გამოცდილების საფუძველზე, განიხილონ და განიხილონ სოციალური კვლევა ციფრულ ასაკში: IRB არის სართული, არა ჭერი ; საკუთარ თავს სხვის ფეხსაცმელში ჩააყენე ; და ვიფიქროთ კვლევის ეთიკის, როგორც უწყვეტი, არა დისკრეტული .