6.7 គន្លឹះជាក់ស្តែង

លើសពីនេះទៀតគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់គំនិត, មានបញ្ហាជាក់ស្តែងក្នុងសីលធម៍ស្រាវជ្រាវគឺជា។

ក្រៅពីគោលការណ៍និងក្រមសីលធម៌ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងជំពូកនេះខ្ញុំក៏សូមផ្តល់នូវគន្លឹះជាក់ស្តែងចំនួនបីដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំការពិនិត្យឡើងវិញនិងការពិភាក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវសង្គមក្នុងអាយុកាលឌីជីថល: IRB គឺជាជាន់មួយមិនមែនជាពិដានទេ។ ; ដាក់ខ្លួនឯងនៅលើស្បែកជើងអ្នកដទៃ ។ ហើយ គិតអំពីសីលធម៌ស្រាវជ្រាវជាបន្ត, មិនដាច់