6.7 நடைமுறை குறிப்புகள்

சிந்தனையுடைய நெறிமுறை கோட்பாடுகள் கூடுதலாக, ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள் நடைமுறை சிக்கல்கள் உள்ளன.

இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறை கொள்கைகளையும் கட்டமைப்புகளையும் தவிர, எனது தனிப்பட்ட அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூன்று நடைமுறை குறிப்புகள் வழங்கவும், டிஜிட்டல் வயதில் சமூக ஆய்வுகளை ஆய்வு செய்யவும் விரும்புகிறேன்: ஐ.ஆர்.பீ. ஒரு தளம், ஒரு கூரை அல்ல ; எல்லோருடைய காலணிகளையும் நீங்களே வைத்துக்கொள்ளுங்கள் ; மற்றும் ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள் தொடர்ச்சியாக, தனித்துவமானவை அல்ல என நினைக்கிறேன் .