6.7 Praktikal na mga tip

Bilang karagdagan sa mga palalo etikal prinsipyo, may mga praktikal na mga isyu sa etika pananaliksik.

Bilang karagdagan sa mga etikal na prinsipyo at balangkas na inilarawan sa kabanatang ito, nais din kong mag-alok ng tatlong praktikal na tip batay sa aking personal na karanasan na nagsasagawa, nagrerepaso, at tinatalakay ang panlipunang pananaliksik sa digital age: ang IRB ay isang palapag, hindi isang kisame ; ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng iba ; at mag- isip ng etika sa pananaliksik bilang tuloy-tuloy, hindi hiwalay .