6.4.4 നിയമം പൊതു പലിശ ബഹുമാനം

നിയമം പൊതു പലിശ ആദരവു എല്ലാ പ്രസക്തമായ ഇവയ്ക്കായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദിഷ്ട ഗവേഷണ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അപ്പുറം Beneficence എന്ന തത്വം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി മികവുറ്റ കഴിയുന്ന നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും തത്ത്വം നിയമം പൊതു പലിശ ബഹുമാനം ആണ്. ഈ തത്ത്വം മെൻലോ റിപ്പോർട്ട് നിന്ന് വരുന്നു, അതിനാൽ അത്ര സാമൂഹിക ഗവേഷകർ അറിയിച്ചതു വരാം. മെൻലോ റിപ്പോർട്ട് നിയമം പൊതു പലിശ ആദരവു തത്വം Beneficence എന്ന തത്വത്തിൽ കൈവരിയ്ക്കുവാന് വാദിച്ചു, എന്നാൽ മെൻലോ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ അശ്ലീല പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു വാദിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ തത്വത്തിന്റെ ചിന്തിക്കാൻ മികച്ച വഴി Beneficence പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധ പാൽകൊണ്ടു നിയമം പൊതു പലിശ ആ ബഹുമാനം പ്രകടമായിട്ടുള്ളതോ വിശാലമായ വീക്ഷണം എടുക്കാൻ ഗവേഷകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ പരിഗണനകൾ ൽ നിയമം ഉൾപ്പെടുന്ന ആണ്. അനലോഗ് പ്രായപരിധി ഗവേഷണ-ഇത്തരം പാരമ്പര്യ സർവേകളിലും ലാബ് പരീക്ഷണങ്ങൾ-ഗവേഷകർ ആയി ആകസ്മികമായി ലംഘിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ആയിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ഗവേഷണ ഈ നിർഭാഗ്യവശാൽ, വളരെ കുറവ് സത്യമാണ് ആണ്.

(1) വിധേയത്വവും (2) സുതാര്യത അധിഷ്ഠിത ഉത്തരവാദിത്തവും: മെൻലോ റിപ്പോർട്ടിൽ നിയമം പൊതു പലിശ ആദരവു രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഉണ്ട്. വിധേയത്വം ഗവേഷകർ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ, കരാറുകൾ, സേവന നിബന്ധനകളും തിരിച്ചറിയാനും അനുസരിക്കുകയും ശ്രമിക്കും എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പാലിക്കുന്നതായി വെബ്സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പുചെയ്യുകയോ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗവേഷകൻ വെബ്സൈറ്റിന്റെ നിബന്ധനകൾ-ഓഫ്-സേവന ഉടമ്പടി വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അർത്ഥം. അവിടെ എന്നിരുന്നാലും, സേവന നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതായി അനുവദനീയമാണ് എവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സമയത്ത് വെറൈസൺ ആൻഡ് എ.ടി. & ടി ഇരുവരും വിമർശിച്ചു ഉപഭോക്താക്കളെ തടഞ്ഞു സേവന നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു (Vaccaro et al. 2015) . ഗവേഷകർ സ്വയം അത്തരം നിബന്ധനകൾ-ഓഫ്-സേവന ഉടമ്പടികൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാടില്ല. എബൌട്ട്, ഗവേഷകർ സേവന ഉടമ്പടികൾ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് പക്ഷം അവർ തീരുമാനം പരസ്യമായി വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കണം (ഉദാ, Soeller et al. (2016) ). എന്നാൽ, ഈ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കൽ നിയമ റിസ്ക് ചേർത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കാണിക്കാം. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്പ്യൂട്ടർ തട്ടിപ്പ് ആക്ട് ദുരുപയോഗ അതു സേവന ഉടമ്പടികൾ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതായി നിയമവിരുദ്ധമായ ചെയ്യുന്നു (Sandvig and Karahalios 2016) .

അതിനുപുറമെ, സുതാര്യതയും അധിഷ്ഠിത ഉത്തരവാദിത്തം ഗവേഷകർ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണ പ്രക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, രീതികൾ, ഫലം കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം വേണം എന്നു. ഈ സുതാര്യത അധിഷ്ഠിത ഉത്തരവാദിത്തം ചിന്തിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴി അതു രഹസ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റി തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഈ സുതാര്യത അധിഷ്ഠിത ഉത്തരവാദിത്തം, നൈതിക സംവാദത്തിൽ ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വിശാലമായ പങ്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു നൈതിക പ്രായോഗികവും ഇരുവരും കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആണ്.

ഈ മൂന്നു പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് നിയമം പൊതു പലിശ ആദരവു തത്വം ബാധകമാക്കുന്നത് സങ്കീർണ്ണത അതു ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു വരുമ്പോൾ ഗവേഷകർ നേരിടാൻ ചില വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, Grimmelmann (2015) വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ മേരിലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തെ നിയമത്തിന് കീഴിൽ അനധികൃത ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന നൽകിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, മേരിലാൻഡ് ഹൗസ് ബിൽ 917, 2002 ൽ കടന്നു (മേരിലാൻഡ് നടത്തിയ എല്ലാ ഗവേഷണം ധനസഹായവും സ്രോതസ്സ് സ്വതന്ത്രമായ ഓർമിക്കാൻ കോമൺ റൂൾ പരിരക്ഷയുള്ള നീട്ടിയത് പല വിദഗ്ധർ അതു നടത്തിയത് കാരണം വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ കീഴിൽ ഫെഡറൽ നിയമം കോമൺ റൂൾ വിധേയമായി ആയിരുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് നിന്ന് ഗവേഷണ ഫണ്ടും കൈക്കൊള്ളാതെ ഒരു സ്ഥാപനം) ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാലും, ചില പണ്ഡിതന്മാർ മേരിലാൻഡ് ഹൗസ് ബിൽ 917 സ്വയം ഭരണഘടനാ എന്നു [വിശ്വസിക്കുന്നു Grimmelmann (2015) ; പി. 237-238]. സോഷ്യൽ ഗവേഷകർ പരിശീലിക്കുന്നു, ന്യായാധിപന്മാർ അല്ലാത്തതിനാൽ അവർ എല്ലാ 50 അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ constitutionality മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്താൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല. ഈ സങ്കീർണ്ണത അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതികളിൽ കോമ്പൗണ്ടഡ് ചെയ്യുന്നു. എൻകോർ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിയമപരമായ പാലിക്കൽ അവിശ്വസനീയമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിങ്ങുന്ന 170 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവർ കൂടെക്കൂട്ടി. ബോധപൂർവ്വമായ നിയമ പരിസ്ഥിതി മറുപടിയായി, ഗവേഷകർ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണം അബദ്ധവശാൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് നിയമാവശ്യകതകൾ കുറിച്ച് ഉപദേശം ഒരു സ്രോതസ്സ് രണ്ടും കേസ് ഒരു സ്വകാര്യ സംരക്ഷണം അവരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ മൂന്നാം കക്ഷി നൈതിക അവലോകനം അനുഭവിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മറുവശത്ത്, മൂന്നു പഠനങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്ന സുതാര്യത അധിഷ്ഠിത ഉത്തരവാദിത്തം അക്കാദമിക് ഡയറിയിലെ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒപ്പം വിശാലമായ പൊതു അറിയിച്ചു-ശേഷം ഗവേഷണത്തിന്റെ വസ്തുത-കുറിച്ച് ഡിസൈൻ ഫലങ്ങളും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ ഓപ്പൺ അക്സസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സുതാര്യത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും വിലയിരുത്താൻ ഏതളവുവരെ വൺ ഭരണം സ്വയം ചോദിക്കുക: എന്റെ ഗവേഷണ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ പത്രം മുൻപേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സംതൃപ്തനാണോ? അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം, നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ശക്തമായ സൂചനയാണ്.

പേഴ്സൺസ് ആദരവു, Beneficence, നീതി, നിയമം പൊതു പലിശ ആദരവു: ശക്തമായ, കാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മെൻലോ റിപ്പോർട്ട് ഗവേഷണം വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നാലു തത്ത്വങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി ഈ നാലു തത്ത്വങ്ങൾ ബാധകമാക്കുന്നത്, നേരേചൊവ്വേ എപ്പോഴും ഇല്ല പ്രയാസം ബാലൻസിങ് ആവശ്യപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരെ debrief ലേക്ക് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, പേഴ്സൺസ് ആദരവു .മാതൃത്വം (.മാതൃത്വം സ്വയം ദോഷം തന്നെ) Beneficence debrief നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ഇടയുള്ള പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ടി. ഈ മത്സരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ ബാലൻസ് യാന്ത്രിക മാർഗം ഉണ്ട്, എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് നാലു തത്വങ്ങൾ, ട്രേഡ് ഓഫിൽ വ്യക്തമാക്കാം ഡിസൈനുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക, പരസ്പരം പൊതുജനം അവരുടെ ന്യായവാദം വിശദീകരിക്കാൻ ഗവേഷകർ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും.