6.2 മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ന്യായമായ, സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ നീതിശാസ്ത്രം കുറിച്ച് എവിടെ വിയോജിപ്പുണ്ട് ചെയ്യും പഠനങ്ങൾ ചെയ്യണം.

കോൺക്രീറ്റ് ഗവേഷണ നൈതികതയുടെ ചർച്ച സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ നൈതിക വിവാദം പതിന്മടങ്ങ് ആ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പഠനങ്ങൾ മൂന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഞാൻ രണ്ടു കാരണങ്ങളാൽ ഈ പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യം, അവരിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ യാതൊരു എളുപ്പ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ന്യായമായ, സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ ഈ പഠനങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നു് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എന്തു മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആണ്. എളുപ്പമാണ് ഉത്തരങ്ങൾ അഭാവം ചില പഠനങ്ങളിൽ സ്വഭാവമല്ല ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ മൂന്നു പഠനങ്ങൾ അധ്യായത്തിൽ പിന്നീട് തത്ത്വങ്ങൾ, ചട്ടക്കൂടുകളും, ഇരുവിഭാഗത്തും പ്രദേശങ്ങൾ പല തത്വങ്ങളെ.