4.5.2 ശക്തമായ പങ്കാളിയാകുക

സഹകരിക്കുന്ന ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും കഴിയും സ്കെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ അതു പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ തരത്തിലുള്ള മാറ്റം, ചികിത്സകൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിശബ്ദത.

സ്വയം ചെയ്യുന്നത് ബദൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പോലുള്ള ശക്തമായ സംഘടന, സർക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ NGO സഹകരിക്കുന്ന. ഒരു പങ്കാളി പ്രവർത്തിച്ച ഗുണവും അവർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഞാൻ താഴെ കുറിച്ച് പറയാം 61 ദശലക്ഷം പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെട്ട; വ്യക്തിഗതമായ ഗവേഷകൻ രീതിയിലുള്ള നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സഹകരിക്കുന്ന എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും വർദ്ധിക്കുന്ന അതേ സമയം, അത്, അതോടൊപ്പം, നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മിക്ക കമ്പനികൾ അവരുടെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി ദോഷകരമായി കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു പരീക്ഷണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തനം പുറമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സമയം വരുമ്പോൾ "റീ-ഫ്രെയിം" നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം വരുവാൻ എന്നാണ് ചില പങ്കാളികൾ പോലും അവരെ ചീത്ത നിറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം തടയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അവസാനമായി, സഹകരിക്കുന്ന ഈ സഹകരണം വികസ്വര കൈകാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ വരുന്നു.

ഈ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വിജയകരമാക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ ഉണ്ട് കോർ വെല്ലുവിളി ഇരു കക്ഷികളും താത്പര്യങ്ങൾ balance വഴി കാണാഞ്ഞിട്ടു, അത് ബാലൻസ് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു സഹായകരമായ മാർഗമാണ് പാസ്ച്ചറിന്റെ ക്വാഡർന്റ് ആണ് (Stokes 1997) . പല ഗവേഷകർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പങ്കാളി-പിന്നീട് അവർ യഥാർത്ഥ സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയില്ല താത്പര്യമുള്ള ആകേണ്ടതിന്നു പ്രായോഗിക-എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്നു തോന്നുന്നു. ഈ മാനസികാവസ്ഥ വിജയം പങ്കാളിത്തം സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് വരുത്തും, അത് പൂർണ്ണമായി സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ചിന്താധാരയുടെ വഴി പ്രശ്നം അത്ഭുതകരമാം ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്ചർ മാർഗത്തിൽ-ബ്രേക്കിംഗ് ഗവേഷണ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മദ്യം കടന്നു ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് പരിവർത്തനം ഒരു വാണിജ്യ തറകളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് സമയത്ത്, പാസ്ചർ ഒടുവിൽ രോഗം ജേം തിയറി നയിച്ച സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ കണ്ടെത്തൽ വളരെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നം-അത് പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തറകളിൽ-ഒപ്പം ഒരു പ്രധാന ശാസ്ത്രീയമായ പുരോഗതി നയിക്കും സഹായിച്ചു പരിഹരിച്ച. ഇപ്രകാരം, മറിച്ച് യഥാർഥ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ പോരാടി നിലയിൽ പ്രായോഗിക പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണം ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികം, അത് നന്നായി രണ്ട് പ്രത്യേക അളവുകൾ ഇവ ചിന്തിക്കാൻ ആണ്. ഗവേഷണ ഉപയോഗം (അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതെയും) പ്രചോദിപ്പിക്കാം ഗവേഷണ അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി അന്വേഷിക്കും (അല്ലെങ്കിൽ അല്ല). വിമർശനാത്മകമായി ചില ഗവേഷണ-പോലുള്ള Pasteur's-കഴിയും ഉപയോഗം പ്രേരിതവും അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി (ചിത്രം 4.16) തേടുന്നത് വേണം. അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗോളുകൾ-ആണ് ഗവേഷകർക്കും പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം അനുയോജ്യമായ മുന്നോട്ട് ആ പാസ്ച്ചറിന്റെ ക്വാഡർന്റ്-ഗവേഷണ ഗവേഷണ. ഒരു കമ്പനി ഒന്ന് ഒരു എൻജിഒ കൂടെ ഒരു: ആ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പങ്കാളിത്തം രണ്ടു പരീക്ഷണാത്മക പഠനങ്ങൾ വിവരിക്കുക കാണാം.

ചിത്രം 4.16: പാസ്ച്ചറിന്റെ ക്വാഡർന്റ് (സ്റ്റോക്സ് നിന്ന് ചിത്രം 3.5 (1997) അടിസ്ഥാനമാക്കി). പകരം അടിസ്ഥാന ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗം (അല്ലാത്തതോ) ഹൗസാണ് ഗവേഷണ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതു പ്രയോഗിച്ചു അടിസ്ഥാന ബുദ്ധി (അല്ലാത്തതോ) തേടുന്ന ഗവേഷണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അധികം. ഗവേഷണ ഒരു ഉദാഹരണം ഇരുവരും ഉപയോഗം പ്രേരിതവും അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി രോഗം ജേം തിയറി നയിക്കുന്ന മദ്യം കടന്നു ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് പരിവർത്തനം ന് പാസ്ച്ചറിന്റെ പ്രവൃത്തി തേടി എന്ന്. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ആണ്. എന്നാൽ ഉപയോഗം പ്രേരിതമായ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി തോമസ് എഡിസൺ, വേല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽനിന്ന് വരും ഉപയോഗം പ്രേരിതമായ എന്നാൽ നീൽസ് ബോർ നിന്നു വന്നു വിവേകം ശ്രമിക്കുന്ന ചെയ്യരുത് തേടുകയില്ല. ഈ ചട്ടക്കൂടും ഈ കേസുകളിൽ ഓരോ കൂടുതൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോക്സ് (1997) കാണുക.

ചിത്രം 4.16: പാസ്ച്ചറിന്റെ ക്വാഡർന്റ് (നിന്ന് ചിത്രം 3.5 അടിസ്ഥാനമാക്കി Stokes (1997) ). മറിച്ച് "അടിസ്ഥാന" അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം (അല്ലാത്തതോ) ഹൗസാണ് അതു ഗവേഷണത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ നല്ലതു "പ്രയോഗിച്ചു" ഒന്നുകിൽ, ഗവേഷണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ബുദ്ധി (അല്ലാത്തതോ) തേടുന്നത് അധികം. ഗവേഷണ ഒരു ഉദാഹരണം ഇരുവരും ഉപയോഗം പ്രേരിതവും അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി രോഗം ജേം തിയറി നയിക്കുന്ന മദ്യം കടന്നു ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് പരിവർത്തനം ന് പാസ്ച്ചറിന്റെ പ്രവൃത്തി തേടി എന്ന്. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ആണ്. എന്നാൽ ഉപയോഗം പ്രേരിതമായ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ ബുദ്ധി തോമസ് എഡിസൺ, വേല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽനിന്ന് വരും ഉപയോഗം പ്രേരിതമായ എന്നാൽ നീൽസ് ബോർ നിന്നു വന്നു വിവേകം ശ്രമിക്കുന്ന ചെയ്യരുത് തേടുകയില്ല. കാണുക Stokes (1997) ഈ ചട്ടക്കൂടും ഈ കേസുകളിൽ ഓരോ കൂടുതൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി.

വലിയ കമ്പനികളും, പ്രത്യേകിച്ച് ടെക് കമ്പനികൾ, സങ്കീർണ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവിശ്വസനീയമായ പരിഷ്കൃതമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടെക് വ്യവസായം, ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും എ / ബി പരിശോധനകൾ (: എ, ബി അവർ രണ്ടു ചികിത്സകൾ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കുന്നതിന് കാരണം) വിളിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി പരസ്യങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക്-ത്രൂ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, പക്ഷേ ഒരേ പരീക്ഷണാത്മക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പുറമേ ശാസ്ത്രീയവുമായ മുന്നോട്ട് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഗവേഷണ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണ പോളിങ് വ്യത്യസ്ത സന്ദേശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമോ ഫേസ്ബുക്ക് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സൺ ഡീയേഗൊ ഗവേഷകർ, തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം നടത്തിയ പഠനമാണ് (Bond et al. 2012) .

നവംബർ 2 ന് 2010-യുഎസ് കോൺഗ്രഷണൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ-യു.എസ് ജീവിക്കും 18 ആർ 61 ദശലക്ഷം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ദിവസം .നവ പരീക്ഷണം പങ്കെടുത്തു. ഫേസ്ബുക്ക് സന്ദർശിച്ച് മേൽ, ഉപയോക്താക്കൾ ക്രമരഹിതമായി അവരുടെ ന്യൂസ് ഫീഡ് (ചിത്രം 4.17) മുകളിൽ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്തു ബാനർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) നിർണ്ണയിക്കുകയും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി, ഒന്നിലേക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്:

  • ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ്.
  • ഒരു ക്ലിക്കുചെയ്യാവുന്ന "ഞാൻ വോട്ട്" ബട്ടൺ ഒരു കൌണ്ടർ (വിവരങ്ങൾ) ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടു വിവര സന്ദേശം.
  • ഒരു ക്ലിക്കുചെയ്യാവുന്ന കൂടെ വോട്ടു വിവര സന്ദേശം "ഞാൻ വോട്ടുചെയ്തു" ബട്ടൺ ഒരു കൌണ്ടർ + പേരുകൾ ഇതിനകം "ഞാൻ വോട്ടുചെയ്തു" (വിവരം + സോഷ്യൽ) അമര്ത്തിയെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്ന ചങ്ങാതിമാരുടെ ചിത്രം.

ബോണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരും രണ്ട് പ്രധാന പാടുന്നവർ പഠിച്ച: വോട്ടവകാശം സ്വഭാവവും യഥാർത്ഥ വോട്ടിങ് പ്രവർത്തനരീതി റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യം അവർ വിവരം + സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ "ഞാൻ വോട്ടുചെയ്തു" (ഏകദേശം 20% തെരയൂ 18%) ക്ലിക്ക് വിവരങ്ങള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാണ്ട് 2 ശതമാനം കൂടുതൽ സാധ്യത കണ്ടെത്തി. എന്നുതന്നെയല്ല, ഗവേഷകർ വിവരം + സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രണ അവസ്ഥയിൽ വിവരങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പിൽ ജനം അധികം വോട്ടുചെയ്യാൻ 0.39 ശതമാനം കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് കണ്ടെത്തി ഏകദേശം 6 ദശലക്ഷം ആളുകൾ പൊതുവായി ലഭ്യമായ വോട്ടിംഗ് രേഖകള് അവരുടെ ഡാറ്റ ലയിപ്പിച്ചു ശേഷം നിയന്ത്രണം കണ്ടീഷൻ (ചിത്രം 4.17) ആളുകളെ പോലെ വോട്ടുചെയ്യാൻ പോലെ സാധ്യത.

ചിത്രം 4.17: ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ലഭ്യമാകേണ്ട-ഔട്ട്-വോട്ട് പരീക്ഷണം ഫലങ്ങൾ (ബോണ്ട് എറ്റ് 2012.). വിവരം ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിയന്ത്രണ കണ്ടീഷൻ ആളുകൾ അതേ തോതിൽ വോട്ട്, പക്ഷേ വിവരം + സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചെറുതായി ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വോട്ടുചെയ്തു. കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 95% ആത്മവിശ്വാസം ഇടവേളകളിൽ ബാറുകൾ പ്രതിനിധാനം. ഗ്രാഫ് ഫലങ്ങൾ ആർക്കുവേണ്ടി ഗവേഷകർ വോട്ടിംഗ് രേഖകള് മത്സരം കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം 6 ദശലക്ഷം പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചിത്രം 4.17: ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ലഭ്യമാകേണ്ട-ഔട്ട്-വോട്ട് പരീക്ഷണം ഫലങ്ങൾ (Bond et al. 2012) . വിവരം ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിയന്ത്രണ കണ്ടീഷൻ ആളുകൾ അതേ തോതിൽ വോട്ട്, പക്ഷേ വിവരം + സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചെറുതായി ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വോട്ടുചെയ്തു. കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 95% ആത്മവിശ്വാസം ഇടവേളകളിൽ ബാറുകൾ പ്രതിനിധാനം. ഗ്രാഫ് ഫലങ്ങൾ ആർക്കുവേണ്ടി ഗവേഷകർ വോട്ടിംഗ് രേഖകള് മത്സരം കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം 6 ദശലക്ഷം പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ പരീക്ഷണം ചില ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കുക-ഔട്ട്-വോട്ടിനു സന്ദേശങ്ങൾ അധികം ഫലപ്രദം, അത് ഒരു ചികിത്സ ഫലപ്രാപ്തി എന്ന ഗവേഷകൻ കണക്ക് അവർ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പെരുമാറ്റം ഇല്ലയോ ആശ്രയിക്കാം കാണിക്കുന്നു കാണിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷണം നിർഭാഗ്യവശാൽ സോഷ്യൽ വിവരം-ചില ഗവേഷകർ .കാര്യങ്ങളൊക്കെ -increased വോട്ടിംഗ് ഒരു "മുഖം ചിതയിൽ" വിളിച്ചിരിക്കുന്നു സഞ്ചരിച്ചു അവയിലൊന്നാണ് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ നൽകുന്നില്ല. ഇത് സോഷ്യൽ വിവരം ആരെങ്കിലും ബാനർ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാനർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്രോബബിലിറ്റി വർദ്ധിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്രകാരം, ഈ പരീക്ഷണം കൂടുതൽ ഗവേഷകൻ സാധ്യത പര്യവേക്ഷണം എന്നു (ഉദാ, കാണുക രസകരമായ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രദാനം Bakshy, Eckles, et al. (2012) ).

ഗവേഷകരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നേറുന്ന പുറമേ, ഈ പരീക്ഷണം പങ്കാളി സംഘടന (ഫേസ്ബുക്ക്) എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നേറി. നിങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ പ്രവർത്തനരീതി സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോള്, വോട്ടു പഠിച്ചു, പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠനം (കാണാൻ ഉദാ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ പ്രഭാവം അളക്കുന്നതിന് ഒരു പരീക്ഷണം കൃത്യമാക്കുക ഘടന കാണാം Lewis and Rao (2015) ). ഈ പരസ്യ ഫലപ്രാപ്തി പഠനങ്ങൾ പതിവായി ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ-ഇൻ മരുന്നുകളോട് എക്സ്പോഷർ പ്രഭാവം അളക്കാൻ Bond et al. (2012) അടിസ്ഥാനപരമായി വോട്ടിങ്-ഓഫ്ലൈൻ സ്വഭാവത്തിന് പരസ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്രകാരം, ഈ പഠനത്തിൽ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തി പഠിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രാപ്തി അഭിമുഖീകരിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല, Facebook ഫേസ്ബുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ സാധ്യതയുള്ള പരസ്യദാതാക്കൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗവേഷകർക്കും പങ്കാളികളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ കൂടുതലും ഈ പഠനത്തിൽ അതാതുകാലത്ത് പോലും അവർ ഭാഗികമായും ടെൻഷൻ തന്നേ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, മൂന്നു അവസ്ഥ-നിയന്ത്രണം, വിവരങ്ങളിലെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അലോക്കേഷൻ, വിവരം + പതയൽ സന്തുലിതമായി സോഷ്യൽ-അടഞ്ഞ സാമ്പിൾ 98% വിവരം + സോഷ്യൽ നിയമിച്ചു. ഈ സന്തുലിതമായി അലോക്കേഷൻ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ചുള്ള പാപ്തിയില്ലാത്ത ആണ്, ഗവേഷകർ വേണ്ടി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട അലോക്കേഷൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേയും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ 1/3 ആകുമായിരുന്നു വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിവരം + സോഷ്യൽ ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ കാരണം സന്തുലിതമായി അലോക്കേഷൻ സംഭവിച്ചത്. ഭാഗ്യവശാൽ, ഗവേഷകർ നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പിനു ഒരു അനുബന്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി 1% ഉം പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ 1% പിടിച്ചുനിർത്താൻ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. നിയന്ത്രണം ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതെ കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു "സംഭ്രമം ഒപ്പം ആചരിക്കേണ്ട" പകരം പരീക്ഷണം ഒരു ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണം ആകുമായിരുന്നു വിവരം + സോഷ്യൽ ചികിത്സ പ്രാബല്യത്തിൽ അളക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി അസാധ്യമാണ് ആകുമായിരുന്നു. ഈ ഉദാഹരണം പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു മൂല്യവത്തായ പ്രായോഗിക പാഠം നൽകുന്നു: ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സ വിടുവിപ്പാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സ വിടുവിപ്പാൻ ആരോ പോക്കേ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക (അതായത്, ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ) ആരെയെങ്കിലും പോക്കേ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക.

പങ്കാളിത്ത എപ്പോഴും പങ്കാളികളുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പനികളുടെ എ / ബി പരിശോധനകൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, അലക്സാണ്ടർ Coppock, ആൻഡ്രൂ ഊഹം യോഹന്നാനും Ternovski (2016) സാമൂഹ്യ പടയൊരുക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി എൻജിഒ (കൺസർവേഷൻ വോട്ടർമാരിൽ ലീഗ്) സഹകരിച്ചു. ഗവേഷകർ പൊതു ട്വീറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയലുകളും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യത്യസ്ത തരം ശ്രമിച്ചു സ്വകാര്യ നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഇരുവരും അയയ്ക്കാൻ എൻജിഒ ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു. ഗവേഷകർ ജനം ഹർജി കുറിച്ച് ഒരു അപേക്ഷയും ReTweet വിവരങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ആയിരുന്നു ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഏത് അളന്നു.

പട്ടിക 4.3: ഗവേഷകർക്കും സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗവേഷണം ഉദാഹരണങ്ങൾ. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഗവേഷകർ സംഘടനകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
വിഷയം ഉദ്ധരണി
ഫേസ്ബുക്ക് വാർത്ത സ്വാധീനം വിവരങ്ങൾ പങ്കിടൽ ഫീഡ് Bakshy, Rosenn, et al. (2012)
ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൽ പെരുമാറ്റം ന് ഭാഗിക കാലനാണെന്നു സ്വാധീനം Bapna et al. (2016)
വൈദ്യുതി ഉപയോഗ ഹോം എനർജി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ സ്വാധീനം Allcott (2011) ; Allcott and Rogers (2014) ; Allcott (2015) ; Costa and Kahn (2013) ; Ayres, Raseman, and Shih (2013)
വൈറൽ സ്പ്രെഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ സ്വാധീനം Aral and Walker (2011)
diffusion ന് മെക്കാനിസം പരത്തുന്ന സ്വാധീനം Taylor, Bakshy, and Aral (2013)
പരസ്യങ്ങള് സാമൂഹിക വിവരങ്ങളുടെ സ്വാധീനം Bakshy, Eckles, et al. (2012)
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം കാറ്റലോഗ്, ഓൺലൈൻ വഴി വിൽപ്പന കാറ്റലോഗ് ആവൃത്തി സ്വാധീനം Simester et al. (2009)
സാധ്യതയുള്ള തൊഴിൽ അപേക്ഷകളുടെ ന് പ്രശസ്തി വിവരങ്ങളുടെ സ്വാധീനം Gee (2015)
ജനപ്രീതിയും പ്രാരംഭ റേറ്റിങ് ഇഫക്റ്റ് Muchnik, Aral, and Taylor (2013)
രാഷ്ട്രീയ സമാഹരണം സന്ദേശം ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്വാധീനം Coppock, Guess, and Ternovski (2016)

മൊത്തത്തിൽ, ശക്തമായ പങ്കാളി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു രക്ഷകന് വിഷമം ഒരു സ്കെയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, മേശ 4.3 ഗവേഷകർക്കും സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. സഹകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിയുന്ന അപേക്ഷിച്ച് വളരെ എളുപ്പം കഴിയും. എന്നാൽ, ഈ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് വരും: പങ്കാളിത്തം പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ചികിത്സകൾ, നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും കഴിയുന്ന പാടുന്നവർ തരത്തിലുള്ള പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. കൂടുതൽ, ഈ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നൈതിക വെല്ലുവിളികളെ ഇടയാക്കും. ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അവസരം ഒന്നടക്കം മികച്ച വഴി രസകരമായ ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഈ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അത് പാസ്ച്ചറിന്റെ ക്വാഡർന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ രീതികൾക്ക്, കൂടുതൽ അവരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആരംഭിക്കും.