4.5.1.3 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം പണിയുന്നതിന് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത, ഉയർന്ന പ്രതിഫലം. എന്നാൽ, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യതിരിക്ത ഗവേഷണം പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് ഗുണം ചെയ്യും.

ഒരു പടി കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം കെട്ടിട സമീപനം കണക്കിലെടുത്തും, ചില ഗവേഷകർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആകർഷിക്കാൻ, തുടർന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഗവേഷണ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് സേവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മിനെസോറ്റ സർവകലാശാല ഗവേഷകർ ഒരു കൂട്ടം സൃഷ്ടിച്ച MovieLens സ്വതന്ത്ര-വാണിജ്യേതര വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സിനിമ ശുപാർശകൾ നൽകുന്നു. MovieLens 1997 തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ചെയ്തു, ഈ സമയത്ത് 2,50,000 രജിസ്റ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ 30,000 ലധികം സിനിമകളിൽ കുറിച്ച് 20 ദശലക്ഷം റേറ്റിംഗുകൾ നൽകിയ (Harper and Konstan 2015) . MovieLens പൊതു ഗുഡ്സ് ലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ കുറിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നിന്ന് വരെയുള്ള അത്ഭുതകരമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഉപയോക്താക്കളുടെ സജീവ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) അഭിസംബോധന ലേക്ക് ശുപാർശ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അൽഗോരിത്മിക് വെല്ലുവിളികൾ (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; ഒരു മുഴുവൻ അവലോകനത്തിനായി കാണും Harper and Konstan (2015) . ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പല ഗവേഷകർ ഒരു യഥാർത്ഥ തൊഴിലാളി ഉൽപ്പന്നം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ സാധ്യത ചെയ്യില്ല.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം പണിയുന്ന അവിശ്വസനീയമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു തുടക്കത്തിൽ കമ്പനി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ അതു ചിന്തിക്കൂ: ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത, ഉയർന്ന പ്രതിഫലം. വിജയം, ഈ സമീപനം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാഥാര്ഥത ആൻഡ് പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിയുന്ന വരുന്ന നിയന്ത്രണം വളരെ പ്രദാനം. കൂടാതെ, ഈ സമീപനം തീർത്തും എവിടെ കൂടുതൽ ഗവേഷണം (ചിത്രം 4.15) ന് കൂടുതൽ ഗവേഷകർക്കും അങ്ങനെ നയിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ നയിക്കുന്നു മികച്ച ഉൽപ്പന്നം നയിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശക്തനാണ് എന്ന്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് സമ്രക്ഷണം ഒരിക്കൽ, ഗവേഷണം എളുപ്പം എളുപ്പം നൽകണം. ഈ സമീപനം സാധ്യതയുള്ള തലകീഴായി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഞാൻ അതു വിജയകരമായി എക്സിക്യൂട്ട് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാണിക്കുന്ന വിജയം മറ്റേതെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, എന്റെ പ്രത്യാശ ടെക്നോളജി മെച്ചപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ തീരും എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗവേഷകർ വളരെ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കമ്പനി പങ്കാളിയെ വിഷയം ഞാൻ അടുത്ത അഭിസംബോധന കാണാം ലേക്ക് ഇതുകൊണ്ടർത്ഥമാകുന്നുണ്ടോ.

ചിത്രം 4.15: നിങ്ങൾ വിജയകരമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം പണിയും കഴിയും, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് പ്രയോജനം കഴിയും: ഗവേഷണ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ നയിക്കുന്നു മികച്ച ഉൽപ്പന്നം നയിക്കുന്നു. നല്ല കണ്ണിയും ഈ തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിക്കാൻ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ അവ മറ്റുതരത്തിൽ സാദ്ധ്യമല്ല എന്ന് ഗവേഷണം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. MovieLens ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് (ഹാർപ്പർ Konstan 2015) സൃഷ്ടിക്കുന്നു വിജയിക്കാൻ ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഉദാഹരണമാണ്.

ചിത്രം 4.15: നിങ്ങൾ വിജയകരമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം പണിയും കഴിയും, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് പ്രയോജനം കഴിയും: ഗവേഷണ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ നയിക്കുന്നു മികച്ച ഉൽപ്പന്നം നയിക്കുന്നു. നല്ല കണ്ണിയും ഈ തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിക്കാൻ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ അവ മറ്റുതരത്തിൽ സാദ്ധ്യമല്ല എന്ന് ഗവേഷണം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. MovieLens ഒരു നല്ല ലൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വിജയിക്കാൻ ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഉദാഹരണം (Harper and Konstan 2015) .