6.4.1 വ്യക്തികൾ ബഹുമാനം

പേഴ്സൺസ് ആദരവു സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ചികിത്സാ അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചും കുറിച്ച് ആണ്.

(1) വ്യക്തികൾ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള തന്നെ കാണണം (2) പെരുമ സ്വയംഭരണം വ്യക്തികൾ അധിക സംരക്ഷണങ്ങൾ അർഹതയുണ്ട് വേണം: കാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് പേഴ്സൺസ് ആദരവു തത്വം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വാദിക്കുന്നു. ഓട്ടോണമി ജനത്തോടു കഠിനമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് യോജിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, പേഴ്സൺസ് ആദരവു ഗവേഷകർ അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ജനങ്ങളോട് സ്റ്റഫ് ആചരിക്കരുതു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിമർശനാത്മകമായി ഈ ഗവേഷകൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം മാരകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം കരുതിയാൽ പോലും താങ്ങി. പേഴ്സൺസ് ആദരവു തീരുമാനിക്കാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ-അല്ല ഗവേഷകർ-നേടുകയും ആശയം നയിക്കുന്നു.

പ്രായോഗികമായി പേഴ്സൺസ് ആദരവു തത്വം ഗവേഷകർ വേണം, കഴിയും എങ്കിൽ സമ്മതം പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദീകരണങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമ്മതം അടിസ്ഥാന ആശയം പങ്കെടുക്കുന്നവർ പിന്നീട് ഒരു സുഗ്രാഹ്യവും ഫോർമാറ്റിൽ വിവരങ്ങളോടെ വേണം എന്നു സ്വമേധയാ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു വേണം. ഈ നിബന്ധനകൾ ഓരോ സ്വയം ഗണ്യമായ അധിക ചർച്ചകൾ സ്കോളർഷിപ്പ് വിഷയമായിട്ടുണ്ട് (Manson and O'Neill 2007) , ഞാൻ സമ്മതം പിന്നീട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മുഴുവനായും മടങ്ങുകയും കാണാം.

അവരിൽ ഓരോ ആശങ്ക അദ്ധ്യായം ഹൈലൈറ്റുകൾ പ്രദേശങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ലേക്ക് പേഴ്സൺസ് ആദരവു എന്ന തത്വം ബാധകമാക്കുന്നത്. ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ, ഗവേഷകർ പങ്കെടുക്കുന്നവർ-ഉപയോഗിച്ച അവരുടെ ഡാറ്റ (ആസ്വദിച്ച്, സമനിലകൾ, അല്ലെങ്കിൽ Time) ലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അളക്കുന്നവഴിയാണ് ടാസ്ക് (എൻകോർ) നടത്തുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം (വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ) അവരെ എൻറോൾ അവരുടെ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം -without . പേഴ്സൺസ് ആദരവു തത്വം ലംഘനം സ്വയം ഈ പഠനങ്ങൾ സന്ധ്യ impermissible ഇല്ല; പേഴ്സൺസ് ആദരവു നാലു തത്ത്വങ്ങൾ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, പേഴ്സൺസ് ആദരവു ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങൾ സന്ധ്യ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ചില വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ചെയ്യുന്ന. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗവേഷകർ പഠനം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് അവസാനിച്ച ശേഷം മുമ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിന്നും സമ്മതം ചില ഫോം എല്ലാം ഉണ്ട്; ഞാൻ താഴെ കൂടുതൽ വിശദമായി സമ്മതം ചർച്ച വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ മടങ്ങിയെത്തും. ഒടുവിൽ, ഗവേഷണ ethicists ജനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണം ലംഘിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ പോലും പൂർണമായും ബസ്സില് പഠനങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്. അപ്രകാരം ആൻഡ് അപകടസാധ്യതകൾ കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ സ്വാഭാവികമായി നൈതിക പരിഗണന നൽകുക, എന്നാൽ അവർ പൊതുവെ Beneficence, ഞാൻ അടുത്ത പരിഹരിക്കണമെന്നും തത്ത്വം തത്വം കീഴിൽ പരിഹരിക്കുന്നത്.