2.1 ആമുഖം

പെരുമാറ്റം-ആർ ചെലവേറിയ, അതിനാൽ, അസാധാരണമാണ്-ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്യുന്നു കുറിച്ച് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ച്, അനലോഗ് പ്രായം. ഇപ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ബില്യൺ സ്വഭാവങ്ങൾ, രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒപ്പം analyzable ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൽ ഫോണിൽ ഒരു കോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും അടയ്ക്കും എല്ലാ സമയത്തും, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു ഡിജിറ്റൽ റെക്കോഡ് ഒരു ബിസിനസ് വഴി ശേഖരിക്കും. ഈ ഡാറ്റ ഒരു വഴി-ഉൽപ്പന്ന ജനങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം, അവർ പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ പ്രകടമാകുന്നത് വിളിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സുകൾ കൈവശമാണെന്ന് ഈ അംശമോ പുറമേ, സർക്കാരുകൾ ജനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾ ഇരുവരും കുറിച്ച് അവിശ്വസനീയമായ സമ്പന്നമായ ഡാറ്റ, പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് analyzable ആണ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഒരുമിച്ചു ഇവ ബിസിനസ്സ് സർക്കാർ രേഖകള് പലപ്പോഴും വലിയ ഡാറ്റ വിളിക്കുന്നു.

വലിയ ഡാറ്റ എപ്പോഴും ഉയരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഞങ്ങൾ ബിഹേവിയറൽ ഡാറ്റ പെരുമാറ്റ ഡാറ്റ ധാരാളം എവിടെ ലോകത്തേക്ക് വാസമുറപ്പിക്കാനും ഒരു ലോകശക്തിയായി നീക്കി എന്നാണർത്ഥം. എന്നാൽ, ഈ തരം ഡാറ്റ താരതമ്യേന പുതിയ കാരണം, അവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ തുക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്ധമായി ലഭ്യമായ ഡാറ്റ വിജയലക്ഷ്യം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ അധ്യായം, പകരം, ഡാറ്റ അവർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും തത്ത്വാധിഷ്ഠിതവുമായ സമീപനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമൃദ്ധമായ വിവേകം നിന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഉചിതമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ ചോദ്യങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല സഹായകമാകും. അല്ലെങ്കിൽ, അത്തരം നിലവിലുള്ള അവലംബമില്ലാത്ത എങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ അധ്യായങ്ങളിൽ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ: ബിഗ് ഡാറ്റ നിന്ന് പഠന എ ആദ്യപടി അത് വർഷങ്ങളോളം സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഉപയോഗിച്ചതായി ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ വിശാലമായ ഒരു വിഭാഗം ഭാഗമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഫലമായി ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ ആണ്. അതു ചിന്തിക്കാൻ ക്രൂഡ് വഴി നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ ജനം (ഉദാ, സർവേകൾ, അദ്ധ്യായം 3 വിഷയം) സംസാരിക്കുന്നതോ ജനങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള (ഉദാ, പരീക്ഷണങ്ങൾ, അദ്ധ്യായം 4 വിഷയം) മാറ്റുന്നതിൽ ഉള്പ്പെടുന്നില്ല അതൊക്കെയും ആണ്. ഇപ്രകാരം, ബിസിനസ്സ്, സർക്കാർ രേഖകള് പുറമേ നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ പുറമേ പത്ര ലേഖനങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോകൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ അധ്യായം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം വിഭാഗം 2.2, ഞാൻ വലിയ ഡാറ്റ കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിക്കാനും അതു സാധാരണയായി മുൻകാലങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കാം. പിന്നെ, വിഭാഗം 2.3, ഞാൻ വലിയ ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളിൽ പത്തു സാധാരണ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കുക. ഇതിൻറെ മനസിലാക്കുന്നു വേഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ശക്തി ദൌർബല്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ ഭാവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പുതിയ സ്രോതസ്സുകൾ വിപുലപ്പെടുത്തുവാനും സഹായിക്കും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ കാര്യങ്ങൾ, പ്രവചന കാര്യങ്ങളും ഒരു പരീക്ഷണം അപരന്മായുള്ള: ഒടുവിൽ വിഭാഗം 2.4 ഞാൻ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ഗവേഷണ തന്ത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുക.