5.3 തുറക്കുക കോളുകൾ

തുറക്കുക കോളുകൾക്ക് വ്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയ ലക്ഷ്യം വേണ്ടി പുതിയ ആശയങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ. അവർ പരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികം പരിശോധിക്കാൻ എളുപ്പം എവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം.

മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ച മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവേഷകർ മതിയായ സമയം തന്നിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതായത്, കെവിൻ Schawinski എല്ലാ ദശലക്ഷം ഗാലക്സികളും താൻ പരിമിതികളില്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈഡ് കഴിഞ്ഞില്ല ആണ്. ചിലപ്പോൾ, എന്നാൽ, ഗവേഷകർ പ്രശ്നങ്ങൾ വെല്ലുവിളി അല്ല തോതിലുള്ള നിന്ന് പക്ഷേ ചുമതല സ്വയം അന്തർലീനമായ ബുദ്ധിമുട്ട് എവിടെനിന്നു നേരിടുമ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ, ഈ ബുദ്ധിപരമായും വെല്ലുവിളി ചുമതലകൾ ഒന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു ഗവേഷകൻ ഉപദേശം സഹപ്രവർത്തകർ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര കോൾ പദ്ധതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിയ്ക്കാതിരുന്നൊരു കഴിയും. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റാരോ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുണ്ട്: നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു തുറന്ന കോൾ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഗവേഷണ പ്രശ്നം സാധിച്ചെങ്കിൽ.

ഓപ്പൺ കോൾ പദ്ധതികളിൽ ഗവേഷക, ഒരു പ്രശ്നം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്ന് പരിഹാരങ്ങൾ solicits, തുടർന്ന് മികച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതു നിങ്ങൾക്കു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നം എടുത്തു പുരുഷാരം അത് തിരിയാൻ വിചിത്രമായ തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സമീപനം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയമം-മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ-ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ബയോളജി നിന്ന് ഒരുത്തൻ നിന്ന് ഒരു നിന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്നായി. വിജയകരമായ തുറന്ന കോൾ പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു കീ അവർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുള്ള പോലും, പരിഹാരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ആവിഷ്കരിച്ചു എന്ന്. ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ