6.6.4 അനിശ്ചിതത്വം മുഖത്ത് തീരുമാനങ്ങൾ

അനിശ്ചിതത്വതത്വം നിഷ്ക്രിയത്വം നയിക്കും ആവശ്യവുമില്ല.

ഞാൻ ഗവേഷകർ സമരം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എവിടെ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രദേശം അനിശ്ചിതത്വം മുഖത്തു തീരുമാനങ്ങൾ ആണ്. ഗവേഷണത്തിന്റെ എത്തിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്തു എന്തു ചെയ്യാന് പാടില്ല കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എല്ലാ philosophizing ആൻഡ് ബാലൻസിങ് ശേഷം ആണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഈ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം. ഉദാഹരണത്തിന്, എൻകോർ കൈകാര്യം ഗവേഷകർ അത് ആരുടെയെങ്കിലും പോലീസ് സന്ദർശിച്ചു ഇടയാക്കുകയും പ്രോബബിലിറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ ഗവേഷകർ ഡിസൈനിംഗ് അത് ചില പങ്കാളികളെ ലെ വിഷാദം ട്രിഗർ പ്രോബബിലിറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേണ്ടി. ഈ സാധ്യതകൾ ഒരുപക്ഷേ വളരെ താഴ്ന്ന, പക്ഷേ ഗവേഷണ നടക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവർ അജ്ഞാതമാണ്. പിന്നെ അരുതു പദ്ധതി പരസ്യമായി പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം, ഈ സാധ്യതകൾ സംരംഭങ്ങളുടെ പൂർത്തിയായി ശേഷവും ആരും അറിയുന്നില്ല.

അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ ഗവേഷണ അതുല്യമായ അല്ല. ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ട്, അപകട ആനുകൂല്യങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിലയിരുത്തൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നതോ ഈ കൃത്യമായി വഴികൂടിയായിരുന്നു ദുഷ്കരമായിരിക്കും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അനിശ്ചിതത്വമാണ് എന്നാൽ, കൂടുതൽ കഠിനമായ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ഞങ്ങൾ കുറവ് അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഭാഗത്ത് കാരണം ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഉണ്ട്.

ഈ അനിശ്ചിതത്വമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ മുൻകരുതൽ തത്വത്തെ നാട്ടിൻ പതിപ്പാണ് "മെച്ചപ്പെട്ട, ക്ഷമിക്കണം അധികം സുരക്ഷിതം" പോലെ എന്തെങ്കിലും വാദിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഈ സമീപനം ന്യായമായ-ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യമാകുന്നതിന്റെ ജ്ഞാനി-ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദോഷം കാരണമാകും; അതു ഗവേഷണത്തിനായി ആണ് രസം; അതു ജനം തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു (Sunstein 2005) . മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഡാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ നോക്കാം. പരീക്ഷണം 700,000 ഉൾപ്പെടുത്തി ആസൂത്രണം ചെയ്തു, പരീക്ഷണം ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കപ്പെടാൻ ചില അവസരം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവിടെ പുറമേ പരീക്ഷണം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്കും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും അറിവ് നല്കിയാലും കഴിഞ്ഞില്ല ചില അവസരം ആയിരുന്നു. ഇപ്രകാരം, (സുതരാം ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പോലെ) പരീക്ഷണം ഒരു റിസ്ക് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്ത്, പരീക്ഷണം തടയുന്നു ഒരു റിസ്ക് പരീക്ഷണം വിലപ്പെട്ട അറിവ് മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിയാത്തതിനാൽ ആണ്. ഗതി, നിര അതു സംഭവിച്ചു പോലെ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലല്ല അല്ല; മറ്റൊരു നൈതിക ബാലൻസ് കയറി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു തക്കവണ്ണം ഡിസൈൻ നിരവധി സാധ്യത പരിഷ്ക്കരണങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചില ഘട്ടത്തിൽ, ഗവേഷകർ പഠനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഠനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള നിര തന്നെ ചെയ്യും, നടപടി ഉദാസീനതയും ഇരുവരും അതിനാലാണ് ഉണ്ട്. അതു മാത്രം നടപടി അപകട ശ്രദ്ധ അനുയോജ്യമല്ല. തികച്ചും ലളിതമായി, യാതൊരു റിസ്ക്-സ്വതന്ത്ര സമീപനം ഇല്ല.

മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഡാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വം തന്നിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗം ചുരുങ്ങിയ റിസ്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റിസ്ക്, സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്നത് കാറുകൾ ഡ്രൈവിംഗ് പോലുള്ള നേരെ ഒരു പ്രത്യേക പഠനത്തിന്റെ റിസ്ക് ചുരുങ്ങിയ റിസ്ക് സാധാരണ സെൻസെക്സ് ശ്രമങ്ങൾ (Wendler et al. 2005) . കാരണം എന്തെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ റിസ്ക് എന്നത് വിലയിരുത്തിയാണ് റിസ്ക് യഥാർത്ഥ ലെവൽ അളക്കുന്നതിനും എളുപ്പമാണ് ഈ സമീപനം അമൂല്യവുമായ. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ ൽ, ഗവേഷണം തുടങ്ങി മുമ്പ് ഗവേഷകർ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്ത പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പരീക്ഷണത്തിൽ കാണും വികാരപരമായ ഉള്ളടക്കം ഫീഡുകൾ ന് വൈകാരിക ഉള്ളടക്കം ഉപമിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല (Meyer 2015) . ചികിത്സയിലാണ് വാർത്താ ഫീഡുകൾ സ്വാഭാവികമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ സംഭവിക്കാം സമാനമായ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഗവേഷകർ പരീക്ഷണം ചുരുങ്ങിയ റിസ്ക് ആണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അവർ റിസ്ക് കേവലമായ തലത്തിൽ അറിയില്ല പോലും ഈ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരേ സമീപനം എൻകോർ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടക്കത്തിൽ എൻകോർ പോലുള്ള മർദ്ദന സർക്കാരുകളുമായി രാജ്യങ്ങളിൽ നിരോധിച്ച രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ബോധവാന്മായിരിക്കേണ്ടത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ, അഭ്യർത്ഥനകൾ ട്രിഗർ. അത് പോലെ, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികൾക്കും ചുരുങ്ങിയ റിസ്ക് ആയിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും എൻകോർ-ഒരേയൊരു ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക്, അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി കാരണം ആ സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന സാധാരണ വെബ് ബ്രൗസിംഗ് സമയത്ത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ചെയ്യുന്നു മിനിമൽ അഭ്യർത്ഥന YouTube--ഇരിക്കുന്നു; പുതുക്കിയ പതിപ്പ് (Narayanan and Zevenbergen 2015) .

അജ്ഞാത സാധ്യത പഠനങ്ങൾ കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ഗവേഷകർ പഠനത്തിൽ ഉചിതമായ വലുപ്പം കണക്കുകൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്ന, പവർ വിശകലനം ആണ് (Cohen 1988) . നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി റിസ്ക് പോലും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് തക്കവണ്ണം അതാണ് ആണ് മിനിമൽ റിസ്ക്-പിന്നീട് Beneficence തത്വം നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആവശ്യമായ റിസ്ക് ചെറിയ തുക ചുമത്തുന്നതു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. (തിരികെ ഞാൻ അദ്ധ്യായം 4. ചർച്ച തത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചിന്തിക്കുക) ചില ഗവേഷകർ കഴിയുന്നത്ര വലിയ, ഗവേഷണ എത്തിക്സ് നിലയിൽ തങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ making കൂടെ ഒരു തകര്ന്നു പോലും സാധ്യമായത്ര ഞങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ ചെറിയ തീർക്കേണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു റിസ്ക് കൃത്യമായ ലെവൽ അറിയുന്നില്ല പോലും, ഒരു ശക്തി വിശകലനം നിങ്ങൾ അത് കഴിയുന്നത്ര ചെറിയ കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കും. പവർ വിശകലനം തീർച്ചയായും, പുതിയ ആണ്, പക്ഷേ അതു അനലോഗ് വയസ്സിൽ അത് എങ്ങനെ ഇന്നു ഉപയോഗിക്കാവൂ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വഴി തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമുണ്ട്. അനലോഗ് പ്രായം ഗവേഷകർ സാധാരണയായി പഠനം (അതായത്, ഉന്നതാധികാര അണ്ടർ) വളരെ ചെറിയ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തി വിശകലനം ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഗവേഷകർ വൈദ്യുതി വിശകലനം പഠനത്തിൽ (അതായത്, മേൽ സുസജ്ജമായ) വളരെ വലുതാണ് അല്ല ഉറപ്പുവരുത്താൻ ചെയ്യണം. ഒരു ശക്തിയെയും നീ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ആളുകളുടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ എണ്ണം ആവശ്യമായ ദൃശ്യമാകുന്നു, ആ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണോ ഇഫക്റ്റ് ചെറിയ ഒരു അടയാളം ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഈ ചെറിയ പ്രഭാവം ന്യൂറൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അജ്ഞാത വലുപ്പം അപകട ആളുകളെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള എന്നു് വേണം. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉത്തരം ഒരുപക്ഷേ യാതൊരു (Prentice and Miller 1992) .

ചുരുങ്ങിയ റിസ്ക് സാധാരണ ശക്തിയും വിശകലനം നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ച് കാരണം ഡിസൈൻ പഠനങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ എന്നാൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും അവർ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിന്ന് നേരിടാനിടയുണ്ട് റിസ്ക്കുകൾ കുറിച്ച് തോന്നിയേക്കാം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകരുത്. അനിശ്ചിതത്വം കൈകാര്യം മറ്റൊരു വഴി നൈതിക-പ്രതികരണ സർവ്വേകൾ നയിക്കുന്നു മധ്യേ അരങ്ങേറി ഏത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആണ്.

സദാചാര-പ്രതികരണ സർവേകളിൽ, ഗവേഷകർ proposed ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടർന്ന് രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ:

  • (Q1) "നിങ്ങൾ നിരാശനാക്കി ആരെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷണം ഒരു സ്ഥാനാർഥി പങ്കാളിയല്ലാതെ ആയിരുന്നു, ആ വ്യക്തി ഒരു പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ആഗ്രഹിക്കുക?": [അതെ], [എനിക്ക് യാതൊരു മുൻഗണനകൾ ഉണ്ട്], [ഇല്ല]
  • (Q2) "ഗവേഷകർ ഈ പരീക്ഷണം തുടരാൻ അനുമതി വേണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ?": [അതെ, പക്ഷെ ശ്രദ്ധയോടെ], [അതെ], [എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല], [ഇല്ല]

ഓരോ ചോദ്യത്തിനും തുടർന്ന് സർവേയിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്തരം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്പേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ, സർവേയിൽ-ആർ ജനസംഖ്യാപരമായ ചില അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ -answer മൈക്രോ-ടാസ്ക് തൊഴിൽ വിപണികൾ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് സാധ്യതയുള്ള പങ്കാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ജനം (ഉദാ, ആമസോൺ മെക്കാനിക്കൽ ട്രങ്ക്) ആകാം (Schechter and Bravo-Lillo 2014) .

സദാചാര-പ്രതികരണ സർവേകൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആകർഷകമായ കണ്ടെത്തുന്ന രണ്ടു സവിശേഷതകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആദ്യം അവർ ഒരു പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സംഭവിക്കും, അതിനാൽ ഗവേഷണ ആരംഭിക്കുന്നു മുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയും (പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങൾ വേണ്ടി നിരീക്ഷിക്കാൻ സമീപനങ്ങളിലും എതിരെയുളള). രണ്ടാമത്തേത്, സദാചാര-പ്രതികരണ സർവേകൾ ഒരേ പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ അറിഞ്ഞു നൈതിക ബാലൻസ് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ അനവധി പതിപ്പുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ. വൺ പരിമിതി അതേസമയം, സദാചാര-പ്രതികരണ സർവ്വേകൾ അതു സർവേ ഫലങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിവിധ ഗവേഷണ ഡിസൈനുകൾ തീർപ്പുണ്ടാക്കണമേ എങ്ങനെ വ്യക്തമല്ല എന്നതാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ അനിശ്ചിതത്വം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷകർ തീരുമാനങ്ങളെ മികവുറ്റ സഹായിക്കാം; വാസ്തവത്തിൽ, Schechter and Bravo-Lillo (2014) റിപ്പോര്ട്ട് നൈതിക-പ്രതികരണ സർവേ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഉയർത്തിയ ആശങ്കകൾ പ്രതികരണമായി ആസൂത്രിതമായ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച്.

സദാചാര-പ്രതികരണ സർവേകൾ proposed ഗവേഷണ പ്രതികരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് സഹായകരമാകുന്ന കഴിയുന്ന സമയത്ത്, അവർ പ്രതികൂല സംഭവങ്ങൾ സംഭാവ്യത അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രതയും അളക്കാൻ കഴിയില്ല. മെഡിക്കൽ ഗവേഷകർ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം കൈകാര്യം ഒരു വഴി, ചില സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സഹായകരമായ ആകേണ്ടതിന്നു ഒരു സമീപനം ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിശോധനകൾ ആണ്.

ഒരു പുതിയ മരുന്ന് ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗവേഷകർ ഉടനെ ഒരു വലിയ ക്രമരഹിതമായ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പോകാൻ പാടില്ല. അല്ല, അവർ ആദ്യം പഠനങ്ങൾ രണ്ടു തരം ഔട്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം വിചാരണ ഗവേഷകർ ഒരു സുരക്ഷിത ഡോസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്രീകൃതമായ വരുന്നു, ഈ പഠനങ്ങൾ ആളുകളുടെ ചെറിയ എണ്ണം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സുരക്ഷിത ഡോസ് കണ്ടെത്തിയ ഒരിക്കൽ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനകൾ മരുന്ന് ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്താൻ, ഒരു മികച്ച-കേസ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവ് തുടർന്ന് (Singal, Higgins, and Waljee 2014) . മാത്രം ഘട്ടം രണ്ടാം പഠന ശേഷം ഒരു വലിയ ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത വിചാരണ പുനരവലോകനം അനുവദിച്ചു പുതിയ മരുന്നായ. പുതിയ മരുന്നുകൾ വികസന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടംഘട്ടമായി ട്രയൽസിൽ കൃത്യമായ ഘടന സോഷ്യൽ റിസർച്ച് യോഗ്യത എന്നിരിക്കെ, അനിശ്ചിതത്വം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഗവേഷകർ കീഴ്വഴക്കമായി സുരക്ഷ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെറിയ പഠനങ്ങൾ നേരിടും. ഉദാഹരണത്തിന്, എൻകോർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷകർ ശക്തമായ ഭരണം-ഓഫ്-ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ തുടങ്ങുന്ന കണക്കാക്കാത്ത.

ഈ നാലു സമീപനങ്ങളിലും-മിനിമൽ റിസ്ക് സാധാരണ, വൈദ്യുതി വിശകലനം, സദാചാര-പ്രതികരണ സർവേകൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറി പോലും അനിശ്ചിതത്വം മുന്നിൽ ഒരു ശരിയായ വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് സഹായിക്കാൻ പരിശോധനകൾ-കഴിയും. അനിശ്ചിതത്വതത്വം നിഷ്ക്രിയത്വം നയിക്കും ആവശ്യവുമില്ല.