6.6.1 സമ്മതം

ഗവേഷകർ കഴിയും should, ഒപ്പം നിയമം പിന്തുടരുക ചെയ്ക ഏറ്റവും റിസർച്ച് സമ്മതം ചില ബഹുവചനം.

സമ്മതം ഒരു അടിത്തറയും ആശയം-ചിലർ അടുത്തു അഭിനിവേശത്തിന്റെ പറഞ്ഞേക്കാം ആണ് (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) ഗവേഷണം എത്തിക്സ് ദിശയിലാണു്. ഗവേഷണ നൈതികതയുടെ ലളിതമായ പതിപ്പ് പറയുന്നു: ". എല്ലാത്തിനും സമ്മതം" ഈ ലളിതമായ നിയമം എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള നൈതിക തെളിവുകളും, നൈതിക നിയന്ത്രണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പ്രാക്ടീസ് മുടക്കാറില്ല. പകരം, ഗവേഷകർ കഴിയും should, ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ഭരണം പിന്തുടരുന്നത്: ". ഏറ്റവും റിസർച്ച് സമ്മതം ചില ഫോം"

ആദ്യം, സമ്മതപത്രത്തിൽ അമിതമായി മാനവീകരണത്തെ ആശയങ്ങൾ പോകാനുള്ള വേണ്ടി ഞാൻ വിവേചനം പഠിക്കാൻ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായി പറയാൻ (ഈ പോലെ അദ്ധ്യായം 4 അൽപം മൂടിപ്പോയി) ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പഠനങ്ങൾ വിവിധ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ-അത്തരം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്ത്രീകളുടെ-ബാധകമായിരിക്കും വിവിധ ജോലികൾ വേണ്ടി എന്നപോലെ ഉണ്ടായിട്ടും, വ്യാജ അപേക്ഷകർക്ക് ൽ. അപേക്ഷകന്റെ ഒരു തരം കൂടിയ നിരക്കാണ് കൂലിക്കു നേരിടുമ്പോഴാണ് എങ്കിൽ, ഗവേഷകർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ വിവേചനം ഉണ്ടാകും എന്ന് നിഗമനം കഴിയും. ഈ അധ്യായത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ-ൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ സമ്മതം നൽകാൻ തൊഴിലുടമകൾ-ഒരിക്കലും എന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ, ഈ പങ്കെടുക്കുന്നവർ സജീവമായി വ്യാജ അപേക്ഷകൾ കണ്ട് വഞ്ചിതരാകുകയും. എന്നാൽ, വിവേചനം പഠിക്കാൻ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ 17 രാജ്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 117 പഠനങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .

വിവേചനം, 3 ആശ്രയിക്കാവുന്ന അളവു ഇല്ലാതെ 2) വലിയ സോഷ്യൽ ആനുകൂല്യം ബലഹീനത 1) തൊഴിലുടമകളുടെ പരിമിതമായ ദോഷം,): വിവേചനം പഠിക്കാൻ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗവേഷകർ ഈ പഠനങ്ങൾ എന്നു ഒന്നിച്ച് അവരെ സന്ധ്യ അനുവദനീയമായ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നാലു സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിവേചനം അളന്നു മറ്റ് രീതികൾ, 4) കബളിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായി ആ ക്രമീകരണം വഴിയാവും ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് വസ്തുത (Riach and Rich 2004) . ഈ അവസ്ഥ ഓരോ നിർണ്ണായകമാണ്, അവരെ ഏതെങ്കിലും തൃപ്തി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നൈതിക കേസ് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി തന്നെ. പരിമിതമായ ദോഷം (വ്യക്തികളായും Beneficence ആദരവു) വലിയ ബെനിഫിറ്റ് മറ്റ് രീതികൾ (Beneficence, ജസ്റ്റിസ്) ബലഹീനത: ഈ സവിശേഷതകൾ മൂന്ന് കാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ കഥകളിയുടെ കഴിയും. അവസാന സവിശേഷത, സന്ദർഭോചിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോൺ-ലംഘനം, നിയമം പൊതു പലിശ വേണ്ടി മെൻലോ റിപ്പോർട്ട് ന്റെ ബഹുമാനം കഥകളിയുടെ കഴിയും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, തൊഴിൽ പ്രയോഗങ്ങൾ എവിടെ ഇതിനകം സാധ്യത കബളിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രതീക്ഷ ഇല്ല ഒരു ക്രമീകരണം ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം, ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ഇതിനകം ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നൈതിക വിശാല അശുദ്ധമാക്കുകയും ഇല്ല.

ഈ തത്ത്വങ്ങൾ-വാദം പുറമേ, IRBs ഡസൻ ഈ പഠനങ്ങളിൽ സമ്മതം അഭാവം പ്രത്യേക കോമൺ റൂൾ §46.116, ഭാഗം (ഡി) എന്ന നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അമേരിക്കൻ കോടതികൾ പുറമേ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സമ്മതം വഞ്ചനയും അഭാവം വിവേചനം അളക്കാൻ (നമ്പർ 81-3029. അപ്പീൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോടതി എസ്) പിന്തുണച്ചതാകാമെന്നുമൊക്കെ. ഇപ്രകാരം, സമ്മതം കൂടാതെ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക നിലവിലുള്ള നൈതിക തത്വങ്ങളും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ (കുറഞ്ഞപക്ഷം അമേരിക്കൻ നിയമങ്ങൾ) മുടക്കാറില്ല. ഈ യുക്തി IRBs ഡസൻ കണക്കിന് അപ്പീൽ യു.എസ് കോടതി, വിശാലമായ സാമൂഹിക ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചെയ്തു. അങ്ങനെ, ലളിതമായ നിയമം ത്യജിച്ചുകളയണം "എല്ലാറ്റിന്നും സമ്മതം." ഈ ഗവേഷകർ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് ഒരു ഭരണം അല്ല അത് ഗവേഷകർ പിൻ തുടരുവാൻ ഒരു റൂൾ ആണ്.

അപ്പുറം "എല്ലാറ്റിന്നും സമ്മതം" മൂവിംഗ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടെ ഗവേഷകർ ഇലകൾ സമ്മതം ഫോമുകൾ ഗവേഷണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമാണ്? സ്വാഭാവികമായും, അവിടെ ഏറ്റവും അനലോഗ് യുഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണെങ്കിലും, ഈ ചോദ്യത്തിന് ചുറ്റും ഗണ്യമായ മുൻകൂർ സംവാദത്തിന് നടന്നിട്ടില്ല. ആ ചർച്ചയിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് Eyal (2012) എഴുതുന്നു:

"കൂടുതൽ നഷ്ട ഇടപെടൽ, കൂടുതൽ അതിൽ ഉയർന്ന കൂട്ടിയിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ടെ 'ഗുരുതരം ജീവിതം നിര' ആണ് കൂടുതൽ അതു മൂല്യം കുത്തിനിറച്ച വിവാദ, ഇടപെടൽ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ ഏരിയ, കൂടുതൽ ആണ് വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഹയർ കരുത്തുറ്റ സമ്മതം ആവശ്യകത, നടപ്പാക്കാനും unsupervised. മറ്റ് അവസരങ്ങളിലും വളരെ കരുത്തുറ്റ സമ്മതം ആവശ്യകത തീർച്ചയായും രൂപത്തിലുള്ള സമ്മതത്തിനായി, കുറവാണ്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചെലവ് എളുപ്പത്തിൽ ആ ആവശ്യം അസാധുവാക്കാം. "[ആന്തരിക അവലംബങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു]

ഈ മുൻകൂർ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച സമ്മതം എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ല എന്നതാണ്; സമ്മതം ബലം ദുർബല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കരുത്തുറ്റ സമ്മതം ആവശ്യമായ തോന്നാമെങ്കിലും, മറ്റു് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സമ്മതം ദുർബല രൂപങ്ങൾ ഉചിതമായിരിക്കും. അടുത്തത്, ഞാൻ ഗവേഷകർ ബാധിച്ച എല്ലാ പാർട്ടികളും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ നിന്ന് അറിവോടെയുള്ള സമ്മതം സമരം എവിടെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ വിവരിക്കാൻ കാണാം.

ആദ്യം, ചിലപ്പോൾ അറിവോടെയുള്ള സമ്മതം നൽകാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ നേരിടുന്ന റിസ്ക് കൂടാൻ കാരണമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, എൻകോർ, ഇന്റർനെറ്റിൽ സെൻസർഷിപ്പ് അളവ് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സമ്മതം നൽകാൻ അടിച്ചമർത്തൽ സർക്കാരുകൾ കീഴിൽ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സാധ്യതകളുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു ചെയ്തവരെ സ്ഥാപിച്ചേക്കാവുന്ന. സമ്മതം അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നയിക്കുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവേഷകർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായതിനാൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഓപ്റ്റ് ഇൻ കഴിയുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് (ഉദാ, എൻ.ജി.ഒ) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ സമ്മതം അന്വേഷിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.

രണ്ടാമത്തേത്, പഠനം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി സമ്മതം ഇല്ലാതെ പഠനം ശാസ്ത്രീയ മൂല്യം വിട്ടുവീഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ ൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഗവേഷകർ വികാരങ്ങൾ കുറിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ ഈ രീതികൾക്ക് മാറ്റം വേണ്ടി. പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വിത്ത്ഹോൾഡിംഗ്, പോലും അവരെ വഞ്ചിച്ചും പൊലെയുള്ള സോഷ്യൽ ഗവേഷണത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കോളജിയിൽ ലാബ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആണ്. ഒരു പഠനം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് അറിവോടെയുള്ള സമ്മതം സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ഗവേഷകർ ചെയ്യാനായില്ല (സാധാരണയായി ചെയ്യാൻ) പഠനം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്നവർ debrief. .മാതൃത്വം ജനറൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അപ്രകാരം remediating, വാസ്തവത്തില് ശേഷം സമ്മതം ലഭിക്കാനുള്ള ഉൾപ്പെടുന്നു. തർക്കങ്ങൾ, .മാതൃത്വം സ്വയം പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉപദ്രവം കഴിയും എങ്കിൽ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ .മാതൃത്വം, അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് കുറിച്ച് എന്നാൽ ഉണ്ട് (Finn and Jakobsson 2007) .

മൂന്നാമതായി, ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി കാരണമായി എല്ലാവരിൽ നിന്നും സമ്മതം ലഭിക്കാൻ logistically അപ്രായോഗികമാണ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബിറ്റ്കോയിൻ blockchain പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകൻ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ (വിക്കിപീഡിയ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ-കറൻസിയും blockchain എല്ലാ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകളുടെ റെക്കോർഡ് ആണ് (Narayanan et al. 2016) ). വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിലനി കൊതിക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചില അംഗങ്ങൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗവേഷണം ചില ഫോമുകൾ എതിർക്കാനും വേണ്ടി. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അതു ആർ വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും അനുമതി നേടേണ്ടതുണ്ട് അസാധ്യമാണ് ഇവരിൽ പലരും അജ്ഞാത കാരണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഗവേഷകൻ ബിറ്റ്കോയിൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ സമ്മതം പൊക്കി കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗവേഷകർ സമ്മതം-വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന റിസ്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തു? ഈ മൂന്നു കാരണങ്ങൾ, ഗവേഷണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഗവേഷകർ അറിവോടെയുള്ള സമ്മതം വിഷമിക്കുന്ന മാത്രമേ കാരണങ്ങൾ അല്ല പരിമിതികൾ-ആകുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച-അറിയിക്കാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മതം, .മാതൃത്വം, ഒപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നവർ മെയ് എല്ലാ കേസുകളും സാദ്ധ്യമല്ല ഒരു സാമ്പിൾ സമ്മതം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒഴിവാക്കൽ പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്ന പരിഹാരങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവരും മറ്റുവഴികൾ സാധ്യത പോലും അവർ നിങ്ങളുടെ പഠനം മതി വന്നേക്കാം. ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്തു അതേസമയം, സമ്മതപത്രത്തിൽ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അല്ല ക്രിയാത്മക പരിഹാരങ്ങൾ പഠനരംഗത്തെ നൈതിക ബാലൻസ് സ്വാധീനിച്ച പാർട്ടികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സമ്മതം ലഭിക്കില്ല കഴിയുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ്.

നിഗമനം പകരം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ "എല്ലാറ്റിന്നും സമ്മതം" കഴിയും should, ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ നിയമം പിന്തുടരുക ചെയ്യാൻ: ". മിക്ക കാര്യങ്ങളും സമ്മതം ചില ഫോം" തത്ത്വങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച, സമ്മതപത്രത്തിൽ ആവശ്യമായ വേണ്ടാ മതി തെളിവുകളും വേണ്ടി അല്ലാത്ത പേഴ്സൺസ് [അനാദരവാണ് Humphreys (2015) ; പി. 102]. എന്നുതന്നെയല്ല, പേഴ്സൺസ് ആദരവു ഗവേഷണ നീതിശാസ്ത്രം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സമതുലിതാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ് തത്ത്വങ്ങൾ ഒന്നു മാത്രമാണ്; അത് സ്വയം Beneficence, നീതി, നിയമം പൊതു താൽപര്യ, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷങ്ങളായി ethicists വഴി ആവർത്തിച്ചു പോയിന്റ് [ആദരവു മീതെ പാടില്ല Gillon (2015) ; പി. 112-113]. നൈതിക ചട്ടക്കൂടുകളും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച, കാര്യങ്ങൾക്കുമായി സമ്മതം (വിഭാഗം 6.5 കാണുക) അത്തരം Timebomb സാഹചര്യമാണ് പെൺകുട്ടിയെ വീണാൽ ഒരു അമിതമായി deontological സ്ഥാനം ആണ്.

ഒടുവിൽ പ്രായോഗിക നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇല്ലാതെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുന്ന എങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാര പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നൈതിക വാദം ഗവേഷകർ സമ്മതമില്ലാതെ വിവേചനവും പരീക്ഷണാത്മക നടത്താനും വേണ്ടി നടത്തിയ തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ കാരണമായി ശക്തമായ ആണോ? സമ്മതം പല കിടന്നെങ്കിലും നൈതിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കേന്ദ്ര എന്നതിനാൽ, വരാം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വിളിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം.