6.2.1 വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ

700,000 ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഇന്ധനരംഗത്ത് വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷണം തള്ളിയിട്ടു. പങ്കെടുക്കുന്നവർ സമ്മതം തന്നില്ല പഠനം മൂന്നാം കക്ഷി നൈതിക അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം വിധേയമല്ല ആയിരുന്നു.

2012 ജനുവരിയിൽ ഒരു ആഴ്ച ഏകദേശം 700,000 ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കൾ വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ, ഒരാളുടെ വികാരങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന ആളുകളുടെ വികാരങ്ങൾ കാരണമായി ഏത് എത്രമാത്രം പഠിക്കാൻ ഒരു പരീക്ഷണം സ്ഥാപിച്ചത്. ഞാൻ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പരീക്ഷണം ചർച്ച, എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും അവലോകനം ചെയ്യും. വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നാലു ഗ്രൂപ്പുകളായി ആക്കി; അവർക്കു വേണ്ടി പ്രതികൂല വാക്കുകൾ (ഉദാ വാടാതെ) പോസ്റ്റുകൾ ക്രമരഹിതമായി ന്യൂസ് ഫീഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞു ഒരു "കാരണവന്മാരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്" ഗ്രൂപ്പ്; ഒരു "പോസിറ്റീവായ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്" ഗ്രൂപ്പ് ആർക്കുവേണ്ടി നല്ല വാക്കുകൾ (ഉദാ ഭാഗ്യവാൻ) പോസ്റ്റുകൾ ക്രമരഹിതമായി തടഞ്ഞു; രണ്ടു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ. "കാരണവന്മാരെ കുറച്ചിരിക്കുന്നു" ഗ്രൂപ്പിനായി നിയന്ത്രണം, കുറിപ്പുകൾ ക്രമരഹിതമായി "കാരണവന്മാരെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ" ഗ്രൂപ്പായി എന്നാൽ വൈകാരിക ഉള്ളടക്കം പരിഗണിക്കാതെ ഒരേ നിരക്കാണ് തടഞ്ഞു. "പോസിറ്റീവായ കുറച്ചിരിക്കുന്നു" ഗ്രൂപ്പിനായി നിയന്ത്രണം ഗ്രൂപ്പ് സമാന്തര ഫാഷൻ പണിതത്. ഗവേഷകർ പോസിറ്റീവായ-കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആളുകൾ ചെറുതായി കുറച്ച് നല്ല വാക്കുകളും അല്പം കൂടുതൽ പ്രതികൂല വാക്കുകൾ, നിയന്ത്രണ കണ്ടീഷൻ ആപേക്ഷികമായി ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ, അവർ കാരണവന്മാരെ-കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥയിൽ ആളുകളെ അല്പം കൂടുതൽ നല്ല വാക്കുകളും ചെറുതായി കുറച്ച് പ്രതികൂല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടെത്തി. ഇപ്രകാരം ഗവേഷകർ വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഫലങ്ങളും പൂര്ണ്ണ ചർച്ച പാഠം 4 കാണുന്നു.

ഈ പേപ്പർ സയൻസസ് നാഷണല് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗവേഷകർ അമർത്തുക ഇരുവരും നിന്ന് ഒരു പടുകൂറ്റൻ നിലവിളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പേപ്പർ ചുറ്റും എക്സ്ക്ളോസീവ് രണ്ടു പ്രധാന പോയിന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു: 1) പങ്കെടുക്കുന്നവർ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്ക് നിബന്ധനകൾ-ഓഫ്-സർവീസ് ഒരാളോടും സമ്മതം നൽകാൻ ചെയ്തു 2) പഠനം മൂന്നാം കക്ഷി നൈതിക അവലോകനം വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല (Grimmelmann 2015) . ഈ ചർച്ചയിൽ വളർന്ന നൈതിക ചോദ്യങ്ങൾ ജേണൽ വേഗത്തിൽ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രത്തേയും അവലോകന പ്രക്രിയ കുറിച്ച് ഒരു അപൂർവ "എഡിറ്റോറിയൽ ആശങ്ക പദപ്രയോഗം" പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക കടത്തി (Verma 2014) . തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പരീക്ഷണം തീവ്രമായ ചർച്ചകൾ വന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്രോതസ്സ് തുടരുകയാണ് ചെയ്തു, ഈ പരീക്ഷണം വിമർശനം നിഴലുകൾ ഗവേഷണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന ഉദ്ദേശിക്കാത്ത പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരിക്കാം (Meyer 2014) . ചില കമ്പനികൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ കേവലം പൊതു അവരെ സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ പുറമേ ഫേസ്ബുക്ക് ഗവേഷണം വേണ്ടി നൈതിക അവലോകന പ്രക്രിയ സൃഷ്ടിക്ക് നയിച്ചേക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കാം (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .