2.3 വലിയ ഡാറ്റ പൊതുസവിശേഷതകൾ

ബിഗ് ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളിൽ പത്തു വിശേഷലക്ഷണങളുണ്ട് പ്രവണത; ചില സോഷ്യൽ ഗവേഷണ നല്ല ചില മോശമാണ്.

ഗവേഷകർ സൃഷ്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിച്ച് ചെയ്തില്ല വലിയ ഡാറ്റ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷം അവർ അതിന്റെ ജനറൽ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കണം. പകരം പ്ലാറ്റ്ഫോം സമീപനം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുക്കൽ അധികം (ഉദാ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്വിറ്റർ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയവ Google തിരച്ചിൽ ഡാറ്റ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്), ഞാൻ വലിയ ഡാറ്റ പത്തു ജനറൽ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കുക പോകുന്നു, എഴുന്നേറ്റു സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഡാറ്റ സോഷ്യൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ വേണ്ടി കാരണം. ഓരോ സിസ്റ്റവും വിശദാംശങ്ങൾ നിന്ന് തിരികെ കരകയറുന്നതിനു ഈ ജനറൽ ഉള്ള നോക്കി, ഗവേഷകർ വേഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഭാവിയിൽ ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളിൽ ബാധകമാണ് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഉറച്ച കൂട്ടം കഴിയും.

ഞാൻ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി അതു സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സഹായകരമായി:

  • എപ്പോഴും, വലിയ നോൺ-ക്രിയാത്മകങ്ങളാണ്: സാധാരണയായി ഗവേഷണം നല്ല
  • , അപൂർണ്ണമായ, നല്കുമെന്നും, നോൺ-പ്രതിനിധി ളിനിയുള്ള, അൽഗൊരിത അമ്പരന്നുപോകും, നല്കുമെന്നും വൃത്തികെട്ട, സെൻസിറ്റീവ്: സാധാരണയായി റിസർച്ച് മോശം

വിശാലമായി സംസാരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭരണ രേഖകള് കുറവ് നോൺ-പ്രതിനിധി കുറവ് അൽഗൊരിത നാണിച്ചു കുറവ് Drifting ചെയ്യുന്നു. മറുവശത്ത്, ബിസിനസ്സ് ഭരണ രേഖകള് എപ്പോഴും വലിയ കൂടുതൽ സാദ്ധ്യത.