3.5 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പുതിയ മാർഗങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത സര്വേ അടച്ചിട്ടുള്ള ബോറടിപ്പിക്കുന്ന, ജീവനും നിന്ന് നീക്കംചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നാം ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ എംബഡഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും, കൂടുതൽ തുറന്ന, കൂടുതൽ രസകരമായ.

മൊത്തം സർവേ പിശക് ചട്ടക്കൂട് രണ്ട് ഭാഗമായി പ്രക്രിയ പോലെ സർവേ റിസർച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഗവേഷകർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: പ്രതികരിച്ചവരിൽ റിക്രൂട്ട് അവരോടു ചോദിക്കയും. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ നാം പ്രതികരിച്ചവരിൽ റിക്രൂട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പുതിയ വഴികൾ എത്ര പ്രാപ്തമാക്കുന്നു ചർച്ച കാണാം ചർച്ച. ഈ സമീപനത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-പ്രോബബലിറ്റി സാമ്പിളുകൾ ഒന്നുകിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ.

ഒരു സർവേ മോഡ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഏത് പരിസ്ഥിതി, അത് അളക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് എത്താം (Couper 2011) . സർവേ റിസർച്ച് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മോഡ് മുഖം-ലേക്കുള്ള-മുഖം ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണ മോഡ് ടെലിഫോൺ ആയിരുന്നു. പല ഗവേഷകരും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർവേ മോഡുകൾ വെറും ഒരു ദുര്യോഗം നിലയിൽ സർവേ ഗവേഷണത്തിന് മൂന്നാം കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ. എന്നാൽ, ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പൈപ്പുകൾ വെറും ഒരു മാറ്റം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒഴുകുന്ന വഴി മാത്രമല്ല. പകരം, അനലോഗ് നിന്നും ഡിജിറ്റൽ മാറ്റം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു-ഒപ്പം നാം ചോദിക്കുന്നതിലും രീതി മാറ്റാൻ-ഗവേഷകർ ചോദിക്കും.

മൈക്കൽ Schober സഹപ്രവർത്തകരും നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ചുറ്റും കഴിവുകൾ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉദാഹരിക്കുന്ന (Schober et al. 2015) . പഠനത്തിൽ, Schober സഹപ്രവർത്തകരും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ജനം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളുടെ അപേക്ഷിച്ച്. അവർ പല വാചക സന്ദേശങ്ങൾ, പ്രകടമായ കീഴ്വഴക്കം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമീപനം വഴി ഡാറ്റ ശേഖരിച്ച് രണ്ടാം കാലഘട്ടത്തിൽ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പരിഭാഷയെ ആകുമായിരുന്നു ശബ്ദം സംഭാഷണങ്ങൾ, അപേക്ഷിച്ച്. Schober സഹപ്രവർത്തകരും ടെക്സ്റ്റുചെയ്യൽ ശബ്ദം ഇന്റർവ്യൂ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഡാറ്റ നയിച്ചു കണ്ടെത്തി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, ലളിതമായി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലേക്കായി പഴയ സമീപനങ്ങളെയും സ്ഥാനമാറ്റം പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നടപടിയായിരുന്നു. പകരം, ഗവേഷകർ ഈ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ വഴികളെ യഥേഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഗവേഷകർ സർവേ മോഡുകൾ കാറ്റഗറിയെ കഴിയുന്ന സഹിതം പല തലങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സർവേ മോഡുകൾ ഏറ്റവും നിർണ്ണായക സവിശേഷത അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ-ഭരണ, പകരം അഭിമുഖം-ഭരണ (ടെലിഫോൺ, മുഖം-ലേക്കുള്ള-മുഖം സർവേകളിൽ പോലെ) എന്നതാണ്. ഡാറ്റ ശേഖരണം പ്രക്രിയ നിന്നു മനുഷ്യ ഇടപെടുന്നതും ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിവിപുലമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചില ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ നാടകീയമായി ഇടപെടുന്നതും നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ചെലവ്-ഇന്റർവ്യൂ സർവേ റിസർച്ച്-വഴക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വലിയ ചെലവുകളും ഒന്നാകുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു; സർവേയിൽ ഒരു അഭിമുഖം ലഭ്യമാണ് മാത്രമല്ല, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പങ്കെടുക്കാം. എന്നാൽ പുറമേ അഭിമുഖം നീക്കംചെയ്യുന്നതിൽ ചില വഴികളിൽ സർവേകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, ഇടപെടുന്നതും പങ്കെടുക്കാൻ പ്രതികരിച്ചവരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നീളവും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് സർവേകൾ വഴി slogging സമയത്ത് താൽപ്പര്യം നിർണായകമാണ്.

പാരിസ്ഥിതിക നൈമിഷിക വിലയിരുത്തൽ (വിഭാഗം 3.5.1) ഒരു കൂടുതൽ ഉചിതമായ സമയം ആരാധനാലയങ്ങളിലും ആന്തരിക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണക്കാക്കാനും ശക്തി ഉള്ള: അടുത്തത്, ഞാൻ ഗവേഷകർ വ്യത്യസ്തമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കഴിയും എന്നു കാണിക്കുന്ന രണ്ടു സമീപനങ്ങൾ വിവരിക്കുക കാണാം വിക്കി സർവേകൾ (വിഭാഗം 3.5.2) വഴി മുന്നേറുന്നതാണ് അടുത്ത മുന്നേറുന്നതാണ് സർവ്വേ ചോദ്യങ്ങളുടെ. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ-ഭരണ നേടിയെടുത്താൽ, സാർവത്രികമായി ചോദിക്കുന്ന തന്നേ ഞങ്ങൾ gamification (വിഭാഗം 3.5.3) എന്ന പ്രക്രിയ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരവും ആകുന്നു എന്നു ചോദിക്കുന്ന വഴികൾ രൂപകല്പന വേണമെങ്കിൽ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.