5.5 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രൂപകൽപ്പന

ഒരു ബഹുജന സഹകരണം പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് തത്ത്വങ്ങൾ: പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രചോദിപ്പിക്കും, ഉയരാൻ heterogeneity, ശ്രദ്ധിക്കാൻ, സർപ്രൈസ് പ്രാപ്തമാക്കി, നൈതിക ആയിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ബഹുജന സഹകരണം സാധ്യതയുള്ള വരാനിരിക്കുന്നത് ആകേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ ചില ഉപദേശവും വാഗ്ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബഹുജന സഹകരണത്തിലൂടെയും പോലുള്ള സർവ്വേകളും പരീക്ഷണങ്ങൾ മുൻ അധ്യായങ്ങൾ, സാങ്കേതികത കുറവാണ് പരിചയമുണ്ട് ആണെങ്കിലും, ബഹുജന സഹകരണത്തിലൂടെയും അല്ല അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള ഇനി പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും സാങ്കേതിക അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന, ഞാൻ വാഗ്ദാനം കഴിയും ഏറ്റവും സഹായകമായ ഉപദേശം തത്ത്വങ്ങൾ, പകരം ഘട്ടം-ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന. , ഉയരാൻ heterogeneity പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രചോദിപ്പിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കാൻ സർപ്രൈസ് പ്രാപ്തമാക്കി, നൈതിക ആയിരിക്കും: അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹുജന സഹകരണം ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന സമയത്ത് നിന്നെ സഹായകമായ കരുതുന്ന 5 തത്ത്വങ്ങൾ ആകുന്നു.