6.7.2 മറ്റുള്ളവർ ഷൂസ് സ്വയം

പലപ്പോഴും ഗവേഷകർ എന്നിട്ടും അവരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മാത്രമാണ് അവർ ലെൻസ് വഴി ലോകം കാണാൻ. ഈ നിലവാരമിടൽ മോശം നൈതിക ന്യായവിധി ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ട്, താങ്കളുടെ പഠനം ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെയോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ ഇവയ്ക്കായി, പോലും പത്രപ്രവർത്തകൻ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ പഠനം പ്രതികരിച്ചേക്കാം. ഈ കാഴ്ചപ്പാട് സമാഹരണ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങള് ഓരോ എന്ത് ഇമേജിങ് വ്യത്യസ്തമാണ്. മറിച്ച്,, സഹനത്തിന്റെയും പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നും സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയകൾ ഈ മറ്റ് ആളുകൾ തോന്നും ഭാവനയിൽ ശ്രമിക്കുന്നു (Batson, Early, and Salvarani 1997) . ഈ ആര്.ഓ. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ നന്മകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട നൈതിക ബാലൻസ് നിന്റെ വേല നീക്കാൻ സഹായിക്കും.

എന്നുതന്നെയല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക സങ്കല്പിക്കുകയും, അവർ ഉജ്ജ്വലമായ ഏറ്റവും കേസ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ന് fixate സാധ്യതയുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ മറുപടിയായി, ചില വിമർശകർ അതു ആത്മഹത്യ താഴ്ന്ന-പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാൽ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഏറ്റവും കേസ് അവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി വരേണ്ട സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ആക്റ്റിവേറ്റ് അവർ ഏറ്റവും കേസ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ അവർ മുഴുവനും ഈ ഏറ്റവും കേസ് പരിപാടി നടക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ട്രാക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം (Sunstein 2002) . ജനം വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാം വസ്തുത ഒരുപക്ഷേ, നിങ്ങൾ, .പിണങ്ങിയവര് സ്വികരിച്ചു, യാത്ര തുടങ്ങി അവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണം ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മിൽ ആരും നൈതികതയുടെ തികഞ്ഞ വീക്ഷണം ഗ്രഹിക്കാൻ മതിയായ എളിയ വേണം.