6.3 ഡിജിറ്റൽ വ്യത്യസ്തമാണ്

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് വിവിധ നൈതിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതും വിവിധ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അതിനാൽ.

അനലോഗ് പ്രായം ഏറ്റവും സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഉചിതമായ നൈതിക സന്തുലനം. ഉദാഹരണത്തിന്, കൂട്ടായി 100,000 ലധികം ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ലാബ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനത്തിൽ, Plott (2013) ഒരേയൊരു പ്രതികൂല ഇവന്റ്, കാരണം സാമ്പത്തിക ഗെയിമിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മാറിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും, ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നൈതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ഈ മൂന്നു പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള ഞാൻ സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ ഗവേഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം കഴിവുകൾ നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറുകയാണ് എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. പോരാഞ്ഞ്, ഗവേഷകർ-പലപ്പോഴും കമ്പനികളും സർക്കാരുകൾ-കഴിഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവർ മേൽ കൂടുതൽ ശക്തി സഹകരിച്ച്. വൈദ്യുതി, ഞാൻ കേവലം അവരുടെ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവബോധം ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളോട് കാര്യത്തിനും കഴിവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിരിയുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം ആചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അവരെ എൻറോൾ ആകാം. നിരീക്ഷിച്ച് സംഭ്രമം ഗവേഷകർക്കും ശക്തി വർധിച്ചുവരികയാണ് പോലെ, ആ ശക്തി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തുല്യമായ വർദ്ധനവ് അല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഗവേഷകർ അസ്ഥിരമാണെന്നും ഓവർലാപ്പ് നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി തങ്ങളുടെ അധികാരം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം തീരുമാനിക്കണം. വ്യക്തമായ വേണം ഇതു ഏറ്റവും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഗവേഷണം നാണിയ്ക്കും അർഥമില്ല. സത്യത്തിൽ, ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഗവേഷകർ തൗബയുണ്ടാകുമോ ന്യായം ചെയ്തു എന്നു കരുതുന്നു. ശക്തമായ കഴിവുകൾ അവ്യക്തവുമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ, പക്ഷേ ഒരു വിഷമ സാഹചര്യത്തിലും സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ ഗവേഷകർ ഇടുന്നു.

നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി കാര്യങ്ങൾ ജനവിഭാഗത്തെ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ഇല്ലാതെ ആളുകളെ നിരീക്ഷിച്ച് സംഭ്രമം കഴിവ്-ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സർക്കാരുകൾ കമ്പനികൾക്കും സഹകരിച്ച് കൂടുതലായി ഗവേഷകർ-പലപ്പോഴും, ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ മടിക്കേണ്ടതില്ല ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചുറ്റും ഒരു വ്യക്തിയെ താഴെ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം റെക്കോർഡുചെയ്യുവാൻ ഭാവനയിൽ. ഇത് അവർ സംസാരിക്കാൻ അവർ വാങ്ങാൻ അവർ ചെല്ലുന്ന പോലെ ട്രാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് എന്തു വായിച്ചു ഉൾപ്പെടും. അനലോഗ് പ്രായം ഈ പോലെയുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് അതിവിപുലമായ ബജറ്റുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ സ്റ്റഫ് ആകും. ഇപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു കുറിച്ച് താമസിയാതെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആയിരിക്കും പതിവായി യാന്ത്രികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാരണം ഡിജിറ്റലായി,, സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പകർത്താൻ എളുപ്പമാണ് തിരയൽ പ്രേക്ഷണം ലയിപ്പിക്കുക, സ്റ്റോർ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, എന്തു പതിവായി ഇന്നു നടക്കുന്ന ഞെട്ടലും അന്വരപ്പിക്കുക തന്നെ കെജിബി, സി.ഐ.എ ഒപ്പം .പാവാ തുടങ്ങിയ ശീതയുദ്ധ സ്പൈ ഏജൻസികൾ. കൂടാതെ, ഈ ബിഹേവിയറൽ ട്രാക്കിംഗ് വളരെ surveilled ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലവണ്ണം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഭാഗികമായോ ബഹുജന നിരീക്ഷണത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ചടുലത panopticon ആണ്. ആദ്യം ജയിലുകൾ ഒരു വാസ്തുവിദ്യ നിലയിൽ .റാഹേല് Bentham വൈകിയാണ് 18 ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന panopticon നിരീക്ഷണം ശാരീരിക പ്രകടനമാണ് (ചിത്രം 6.3) ആണ്. panopticon ഒരു കേന്ദ്ര വീക്ഷാഗോപുരം ചുറ്റും oriented മുറികളോടു വൃത്താകൃതിയിൽ കെട്ടിടമാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ വാച്ച്ടവർ പകിട മുറികളോടു എല്ലാ പെരുമാറ്റരീതികൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ, വിമർശനാത്മകമായി മുറികളിൽ ജനം വ്യക്തി വീക്ഷാഗോപുരം ആചരിക്കേണ്ട കഴിയില്ല. വാച്ച്ടവർ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അദൃശ്യമായ കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു (Foucault 1995) .

ചിത്രം 6.3: panopticon ജയിലിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ, ആദ്യം .റാഹേല് Bentham മുന്നോട്ടുവെച്ച. മദ്ധ്യഭാഗത്ത് എല്ലാവർക്കും പെരുമാറ്റത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്താം ചെയ്തവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായ ദർശകനായ ഇല്ല. വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്: Willey Reveley, 1791. അവലംബം വഴി ഡ്രോയിംഗ്.

ചിത്രം 6.3: panopticon ജയിലിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ, ആദ്യം .റാഹേല് Bentham മുന്നോട്ടുവെച്ച. മദ്ധ്യഭാഗത്ത് എല്ലാവർക്കും പെരുമാറ്റത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്താം ചെയ്തവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായ ദർശകനായ ഇല്ല. : Willey Reveley, 1791. അവലംബം വഴി ഡ്രോയിംഗ് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് .

വാസ്തവത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം അതു എന്നേക്കും സംഭരിക്കും കഴിയുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റ പൂർണ്ണമായ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡുകൾ കഴിയും കാരണം ഗോപുരം ഒരു വ്യക്തി അധികം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആണ് (Mayer-Schönberger 2009) . ഇതുവരെ ഇല്ല സമയത്ത് എല്ലാ മാനുഷിക സ്വഭാവം ഒരു പൂർണ്ണ റെക്കോർഡിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ആ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാ ലയിപ്പിക്കും. പിന്നെ, പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും സാധ്യത നീണ്ട സെൻസറുകൾ ശേഷികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടരുമ്പോൾ തുടരും, സംഭരണം ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി തുടരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ-പുരിയായിരുന്നു തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ധാരാളം സാമൂഹിക ഗവേഷകർ ഈ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാബേസ് തുടക്കത്തിൽ ആവേശകരമായ ശബ്ദം, അതു തീർച്ചയായും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാശത്തിൻറെ ഡാറ്റാബേസ്: നിയമപരമായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാൽ, ഈ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാ മറ്റൊരു പേര് തന്നിരിക്കുന്നു (Ohm 2010) . ജനം ചില വസ്തുക്കൾ വായിക്കാനോ ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച താല്പര്യമില്ല വന്നാലോ പോലും ഒരു അപൂർണ്ണമായ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാ സൃഷ്ടി സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഒരു ശീതീകരണരീതികൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല (Schauer 1978; Penney 2016) . അവിടെ ഒരു ദിവസം വ്യത്യസ്ത ഉദ്ദേശ്യം, സെക്കൻഡറി-ഉപയോഗ എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ടാർഗെറ്റുചെയ്യൽ പരസ്യങ്ങൾ-ബലത്തിൽ ഒറ്റ ഉദ്ദേശ്യം-പറയുന്നു സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത്, പുറമേ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാ ഒരു റിസ്ക്. സർക്കാർ സെൻസസ് ഡാറ്റ-ആ യജമാനൻ ഡാറ്റാബേസ് ജൂതന്മാരെ നടക്കുകയായിരുന്നു ആ വംശഹത്യ, റോമാ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം-ചെയ്തപ്പോൾ unanticipated സെക്കൻഡറി-ഉപയോഗ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഉദാഹരണം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സംഭവിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ (പട്ടിക 6.1) (Seltzer and Anderson 2008) . സമാധാനപരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു ആർ സ്ഥിതിവിവരരീതിയിലെ ഏറെക്കുറെ നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ലോകത്തെ മാറ്റി-വരുമ്പോൾ നാസികൾ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും-ഈ ഡാറ്റ ഒരു സെക്കണ്ടറി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കില്ല. ഒരു മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാബേസ് നിലവിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അതു ആക്സസ് നേടുന്നതിന് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാം മത്സരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

പട്ടിക 6.1: ജനസംഖ്യ ഡേറ്റാ സിസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെട്ട എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തും മനുഷ്യാവകാശ തുണയ്ക്കുക ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ. ഈ ടേബിൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിപാദിച്ചത് ആയിരുന്നു Seltzer and Anderson (2008) , ഞാൻ അവിടത്തെ നിരകൾ ഉപസെറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി. കാണുക Seltzer and Anderson (2008) ഓരോ കേസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മാനദണ്ഡം കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്. ചില, എന്നാൽ എല്ലാം അല്ല, unanticipated സെക്കണ്ടറി ഉപയോഗം ഉൾപ്പെട്ട ഈ കേസുകൾ.
സ്ഥലം കാലം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കണം സംസ്ഥാന ഉദ്ദേശം
ആസ്ട്രേലിയ 19 & 20 ഇംഗ്ഗണ്ടിൽ ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ വംശഹത്യയിൽ നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, ഘടകങ്ങൾ
ചൈന 1966-76 സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം സമയത്ത് മോശം ക്ലാസ് വംശജനായ ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, സഹായധനം ജനക്കൂട്ടം അക്രമങ്ങൾ
ഫ്രാൻസ് 1940-44 യെഹൂദന്മാർ ജനസംഖ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ, പ്രത്യേക censuses നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, വംശഹത്യ
ജർമ്മനി നാത്സികൾ 1933-45 യെഹൂദന്മാർ റോമ, മറ്റുള്ളവരെ നിരവധി നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, വംശഹത്യ
ഹംഗറി 1945-46 ജർമ്മൻ പൗരന്മാരെ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ജർമൻ മാതൃഭാഷ ആ 1941 സെൻസസ് ജനസംഖ്യ നിർബന്ധിത മൈഗ്രേഷൻ
നെതർലാൻഡ്സ് 1940-44 യഹൂദരും റോമ ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, വംശഹത്യ
നോർവേ 1845-1930 Samis ആൻഡ് Kvens ജനസംഖ്യ censuses വംശീയ
നോർവേ 1942-44 യെഹൂദന്മാർ പ്രത്യേക സെൻസസ് & നിർദിഷ്ട ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ വംശഹത്യ
പോളണ്ട് 1939-43 യെഹൂദന്മാർ മുഖ്യമായി പ്രത്യേക censuses വംശഹത്യ
റൊമാനിയ 1941-43 യഹൂദരും റോമ 1941 സെൻസസ് ജനസംഖ്യ നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, വംശഹത്യ
റുവാണ്ട 1994 Tutsi ജനസംഖ്യാ രജിസ്ട്രേഷൻ വംശഹത്യ
സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക 1950-93 ആഫ്രിക്കൻ, "നിറമുള്ള" popualtions 1951 സെൻസസ് ജനസംഖ്യ & ജനസംഖ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവേചന, വോട്ടർ disenfranchisement
അമേരിക്ക 19 ആം നൂറ്റാണ്ട് തദ്ദേശിയ അമേരിക്കക്കാർ പ്രത്യേക censuses, ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്ററുകൾ നിർബന്ധിത മൈഗ്രേഷൻ
അമേരിക്ക 1917 സംശയിക്കുന്നു കരട് നിയമം നിയമലംഘകരേയും 1910 സെൻസസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒഴിവാക്കിയും ആ അന്വേഷണം & പ്രോസിക്യൂഷൻ
അമേരിക്ക 1941-45 ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കക്കാർ 1940 സെൻസസ് നിർബന്ധിത മൈഗ്രേഷൻ & തടങ്കല്
അമേരിക്ക 2001-08 സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഭീകരർ NCES സർവേകൾ & അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഭീകരരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ & പ്രോസിക്യൂഷൻ
അമേരിക്ക 2003 അറബ്-അമേരിക്കക്കാർ 2000 സെൻസസ് അറിയപ്പെടാത്ത
സോവിയറ്റ് 1919-39 ന്യൂനപക്ഷ ജനസംഖ്യയുള്ള വിവിധ ജനസംഖ്യ censuses നിർബന്ധിതം മൈഗ്രേഷൻ, ഗുരുതരമായ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ശിക്ഷ

ഓർഡിനറി സോഷ്യൽ ഗവേഷകർ വളരെ വളരെ സമൂഹത്തിൽ ചില്ലിങ് ഇഫക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി-ഉപയോഗത്താൽ മനുഷ്യാവകാശ തുണയ്ക്കുക പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒന്നും അകന്നിരിക്കുന്നവർ. ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ, അവർ സാമൂഹിക ഗവേഷകർ ചില ആളുകൾ അവരുടെ സൃഷ്ടി കാണും അതിലൂടെ ലെൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും കാരണം എന്നിരുന്നാലും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ന്റെ ഉദാഹരണത്തിന്, ടേസ്റ്റ്, സമനിലകൾ, സമയം പദ്ധതിയുടെ മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ഒരുമിച്ച് ഹാർവാർഡിൽ നിന്നും പൂർണ്ണവും അനുരൂപമാണെന്നും ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് നിന്ന് പൂർണ്ണവും അനുരൂപമാണെന്നും ഡാറ്റ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗവേഷകർ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിറവാണിദ്ദേഹം കാഴ്ച സൃഷ്ടിച്ചു (Lewis et al. 2008) . ധാരാളം സാമൂഹിക ഗവേഷകർ ഈ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റാബേസ് നന്മ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത തോന്നും. എന്നാൽ, ചില മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ച നാശത്തിൻറെ ഡാറ്റാബേസ് തുടക്കം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. ആസ്വദിച്ച്, സമനിലകൾ, സമയം പദ്ധതി 2006 ൽ തുടങ്ങി, ഗവേഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിവരം പ്രത്യേകിച്ചും സ്വകാര്യ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഒരു ബിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഗവേഷകർ 2026 അല്ലെങ്കിൽ 2046 വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുറിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഡിജിറ്റൽ മൊസൈക് ഏതുതരം ആയിരിക്കും?

ഈ ബഹുജന ചാരപ്പണി പുറമെ, ഗവേഷകർ വീണ്ടും കമ്പനികളുടെ സഹകരിച്ച് കൂടുതലായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇടപെടാൻ സർക്കാരുകൾ-കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ ഗവേഷകർ 700,000 ആളുകൾ പരീക്ഷണത്തിൽ അവരുടെ സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ഇല്ലാതെ എൻറോൾ. പിന്നെ ഞാൻ അദ്ധ്യായം 5 (പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു) വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ രഹസ്യ conscription ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊലെയുള്ള. അതിനാൽ, വലിയ കമ്പനികളുടെ സഹകരണം ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച പോലെ, ഗവേഷകർ കൂടുതലായി രൂപകൽപ്പനയും പണിയും പൂജ്യം വേരിയബിൾ ചിലവുകൾ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു കുറഞ്ഞ ഘടനയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിയും. നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിവ് പോലെ, വ്യവസ്ഥാപിതമായി സംഭ്രമം കഴിവ് സാധ്യത വളരാൻ തുടരും.

ഈ വർദ്ധിച്ചു അധികാര മുഖം ഗവേഷകർ അസ്ഥിരമാണെന്നും ഓവർലാപ്പ് നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ, നടപ്പിലാക്കണം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ വൺ ഉറവിടം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ശേഷികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കോമൺ റൂൾ (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏറ്റവും സർക്കാർ സ്വരൂപിക്കുന്നത് ഗവേഷണ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റെഗുലേഷൻസ് സെറ്റ്) 1981 നു ശേഷം അല്പം മാറി സാധാരണ റൂൾ ആധുനികവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും ഒരു ശ്രമം 2011 ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ 2016 വേനൽക്കാലത്ത് പോലെ രണ്ടാമതൊരു പൂർത്തിയായില്ല പൊരുത്തമില്ലായ്മ ഉറവിടം സ്വകാര്യത പോലെ അമൂർത്തമായ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ചുറ്റും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സജീവമായി ഗവേഷകരും, ത്തേക്കുറിച്ചും, പ്രവർത്തകയുമായ വഴി ചർച്ചകൾക്കു ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരും യൂണിഫോം സമവായം എത്താൻ കഴിയില്ല, ഞങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമായ ഗവേഷകർ പങ്കാളികളെയോ ഒന്നുകിൽ സമവായം എത്തും എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പൊരുത്തമില്ലായ്മ അവസാനത്തെ ഒരു സ്രോതസ്സ് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഗവേഷണ കൂടുതലായി സാധ്യതയുള്ള ഓവർലാപ്പുചെയ്യുമ്പോൾ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നയിക്കുന്നു മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടന്നു ചേർത്ത് എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കോർണൽ ഒരു പ്രൊഫസറും ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു സംയുക്ത ആയിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലത്തോളം സേവനത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലെ പതിവ്, ആ സമയം, പരീക്ഷണങ്ങൾ യാതൊരു മൂന്നാം കക്ഷി അവലോകനം നടത്തിയിരുന്നു. കോർണൽ സമയത്ത് മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്; ഫലത്തിൽ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങൾ കോർണൽ IRB അവലോകനം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട്, നിയമങ്ങളാണ് സെറ്റ് വൈകാരിക മലീനീകരണത്തിനെതിരായ-ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോർണൽ ന്റെ നിയന്ത്രിക്കും എന്തുകൊണ്ട്? എപ്പോൾ അസ്ഥിരമാണെന്നും ഓവർലാപ്പ് നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്, നടപ്പിലാക്കണം പോലും സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ ഗവേഷകർ പ്രശ്നം കാര്യം സാധിച്ചെങ്കിൽ. വാസ്തവത്തിൽ, കാരണം വൈരുദ്ധ്യത്തെ അവിടെ പോലും ഒറ്റ ശരിയായ കാര്യം വരണമെന്നില്ല.

മൊത്തത്തിലുള്ള, ഈ രണ്ടു സവിശേഷതകളും-വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിയും ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു-നീചനെയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഗവേഷകർ ആസന്ന ഭാവി നൈതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന കുറിച്ച് കരാർ അഭാവം. ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ വെല്ലുവിളികൾക്ക് നേരിടുന്ന ഗവേഷകർ ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. പകരം, ഗവേഷകർ ജ്ഞാനം മുമ്പ് വികസിപ്പിച്ച നൈതിക തെളിവുകളും ചട്ടക്കൂടുകളും നിന്ന്, അടുത്ത രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ കഴിയും.