1.4.3 എത്തിക്സ് എല്ലായിടത്തും

ഭാവിയിൽ, ഗവേഷകർ ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്തു കൂടെ അതിലധികം എന്തു കഴിയും കുറവ് സമരം ചെയ്യും.

കഴിഞ്ഞ, കുറഞ്ഞ ഗവേഷകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു മേൽക്കോയ്മയും നിയന്ത്രണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ കാണും പോലെ ഗവേഷണത്തിന് ചില രൂപങ്ങൾ ചെലവ് plummeting ആണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഒട്ടും ചെലവില്ലാതെ ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ രഹസ്യമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ലഭിക്കുകയും, സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പോലും അവബോധം ഇല്ലാതെ വൻതോതിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാം. ഭാവിയിൽ, അതിനാൽ ഗവേഷകർ കുറവ് ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്തു കൂടെ അതിലധികം എന്തു ചെയ്യാം സമരം ചെയ്യും. അദ്ധ്യായം 6 നൈതികതയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും പൂജിച്ച്, പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റു അധ്യായങ്ങൾ കടന്നു എത്തിക്സ് സംയോജിപ്പിക്കാനും. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ൽ എത്തിക്സ് ഗവേഷകർ വിവിധ ഗവേഷണ സമീപനങ്ങളിലും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ഓഫിൽ സന്തുലിതമായി ഒരു പ്രാധാന്യത്തിൽ പരിഗണന മാറും.