2.4.1.2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ സൗഹൃദം രൂപീകരണം

ഗവേഷകർ സൗഹൃദം രൂപീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇമെയിൽ പ്രവർത്തനരേഖകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രേഖകള് ഉപയോഗിച്ചു. ഈ ഗവേഷണം വലിയ ഡാറ്റ incompleteness ഇടപെടുന്നതിൽ ആവശ്യമാണ്.

പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗവേഷകർ സ്വയം ഒരു സ്ഥലത്തു ശേഖരിച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം ലേക്ക് ഭാവത്തോടെ അല്ല. രണ്ട് സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കും സൈദ്ധാന്തിക രീതികളായ ഡാറ്റ തമ്മിലുളള പൊരുത്തക്കേടുകൾ കുറിച്ച് അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടും Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് അഭിസംബോധന ചെയ്തു (2009) നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും എങ്ങനെ സോഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഭാഗമായി.

1) നിലവിലുള്ള ബന്ധം 2 ഘടന) പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ഉദാ, .മകനേ, ക്ലാസുകൾ), 3) ഡെമോഗ്രാഫിക്സും: ഏകദേശം സംസാരിക്കുന്ന ഗവേഷകർ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് പരിണാമം മൂന്നു സവിശേഷതകൾ നയിക്കുന്നതും എന്നു തോന്നുന്നു. ഈ മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള interrelationships മനസിലാക്കുന്നു വ്യക്തികൾ 'ജനസംഖ്യയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് രേഖാംശ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. നേരത്തെ പഠനങ്ങൾ ഈ സവിശേഷതകൾ ചില ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആരും മൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഒരു വലിയ സര്വകലാശാലയില് നിന്നുള്ള ഇമെയിൽ രേഖകൾ ലയിച്ചത് അവരുടെ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ഇമെയിൽ രേഖകൾ അപൂർണ്ണമായ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവർ നെറ്റ്വർക്ക് പരിണാമം ഡ്രൈവിംഗ് വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ഉദാ, വിദ്യാർത്ഥി റസിഡൻസ് വിവരങ്ങളും കോഴ്സുകളിൽ എൻറോൾമെന്റ് പൂർണ്ണമായ ഒരു ലിസ്റ്റ്) കുറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിവര ശേഖരിച്ച ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങൾ: അതുകൊണ്ടു Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് വിവരങ്ങൾ മറ്റ് രണ്ടു കോണുകളിൽ, ഈ ഇമെയിൽ രേഖകൾ ലയിപ്പിച്ചു. ഓരോന്നും അപൂർണ്ണമായതിനാൽ വിവരങ്ങളുടെ ഈ മൂന്നു ഉറവിടങ്ങൾ, ഒരിക്കൽ, Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് പരിണാമം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ഡാറ്റ ഘടനയുമുള്ള ഒരുമിച്ചു ലയിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ അവർ മറികടക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് ഒരു ഫൈനൽ വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു. Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഈ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെ അവർ സമയത്ത് ആർ കണക്റ്റുചെയ്തിരുന്ന ആർ മതിപ്പ് ഇമെയിൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വഴി ആവശ്യമായ വികസിച്ചത് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മുമ്പ് (വിഭാഗം 2.3.2.1) ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഡിജിറ്റൽ പ്രകടമാകുന്നത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൈദ്ധാന്തിക രീതികളായ എന്ന operationalization ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒടുവിൽ, Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് രണ്ടു പേർക്ക് സമയം \ (T \) കണക്റ്റുചെയ്തിട്ടില്ല പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എങ്കില് ഇമെയിലുകൾ (\ (ഞാൻ \) \ (ജെ \) ചെയ്തൂ കൂടാതെ \ (ജെ \) ചെയ്തൂ \ (തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ മുമ്പത്തെ 60 ദിവസങ്ങളിൽ \)). ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഏകപക്ഷീയമായ ആയിരുന്നില്ല; അവർ ഈ വിവരണാത്മകവുമാണെന്നതിനാലും ക്രമീകരണം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ പരിഗണനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്തു, ആ Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് അവരുടെ ഫലങ്ങൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ലേക്ക് കരുത്തുറ്റ ആയിരുന്നു എന്നു പരിശോധിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ operationalization ചില പ്രത്യേക cutoffs-പറയുന്നു 60 ദിവസം പകരം 30 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 90 ദിവസം-ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഈ നിര ലേക്ക് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഒരു നല്ല ശീലമാണ് ശേഷമേ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു പൊതുവില്.

1): Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് (ഉദാ ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങളും കാണാനില്ല, പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നഷ്ടമായ, സൈദ്ധാന്തിക രീതികളായ) കാണുന്നില്ല incompleteness പരത്തിയ പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ഒരിക്കൽ, നെറ്റ്വർക്ക് പരിണാമം കഴിയും മൂന്ന് പ്രധാന ശക്തികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലുള്ള ബന്ധം 2) പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ഉദാ, .മകനേ, ക്ലാസുകൾ), 3) ഡെമോഗ്രാഫിക്സും ഘടന. നേരത്തെ ഗവേഷണം സ്ഥിരതയാർന്ന അവർ സമാനമായ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്ര ജനത്തെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ നേരത്തെ പഠനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി അവർ ഈ പാറ്റേൺ ശക്തമായി നിലവിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഘടനയും പങ്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ലഘൂകരിച്ച് എന്ന് കണ്ടെത്തി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, നേരത്തെ ഗവേഷകർ കണ്ട പാറ്റേൺ ഭാഗികമായും നേരത്തെ ഗവേഷകർ ഇല്ലാതിരുന്ന ഡാറ്റ വഴി വിശദീകരിച്ചു ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം, വിജയകരമായി അവരുടെ ഡാറ്റ incompleteness ഇടപെടുമ്പോൾ വഴി, Kossinets ആൻഡ് വാട്ട്സ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് evolutions പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു.