7.2.3 ഗവേഷണ രൂപകൽപ്പനയിൽ എത്തിക്സ്

എത്തിക്സ് കേന്ദ്ര ആശങ്ക ഒരു പെരിഫറൽ ആശങ്ക നിന്ന് നീക്കും അതുകൊണ്ടു ഗവേഷണത്തിന്റെ വിഷയം മാറും.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ൽ അധികം എത്തിക്സ്-കൂടുതൽ ഗവേഷകർ ഒരു മേൽക്കോയ്മയും നിയന്ത്രണ തീർന്നിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ-ചെയ്യും. ആ ഭാവിയിൽ നാം ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്തു കൂടെ അതിലധികം എന്തു കഴിയും കുറവ് സമരം ചെയ്യും ആണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും സമീപനം നിയമങ്ങൾ അധിഷ്ഠിത പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഡ്-ഹോക് സമീപനം തെളിവുകളും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പോലെ ഒന്ന് നേരെ വികസിപ്പിക്കും പാഠം 6. വിവരിച്ച സമീപിച്ചത് ഞാനും നീതിശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷണം അത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാം നിർബ്ബന്ധത്താലല്ല, അതു ഗവേഷണ സ്വയം ഒരു വിഷയം മാറും. സോഷ്യൽ ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ള കണക്കുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പുതിയ രീതികൾ വികസ്വര ലേക്ക് സമയവും ഊർജവും മടങ്ങുകയും വളരെ അതേ വിധത്തിൽ, ഞാൻ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്ധ്യ ഉത്തരവാദിത്തം ആണെന്ന് രീതികൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ മാറ്റം ഗവേഷകർ ഒരു അവസാനത്തെ നീതിശാസ്ത്രം സീറ്റിലിരുന്നു കാരണം സംഭവിക്കും, മാത്രമല്ല ഗവേഷകർ സാമൂഹിക ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർഗമായി നീതിശാസ്ത്രം താൽപ്പര്യമുള്ള കാരണം.

ഈ പ്രവണത ഒരു ഉദാഹരണം ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്വകാര്യത ഗവേഷണം ആണ് (Dwork 2008) . ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ആശുപത്രി ആരോഗ്യ രേഖകൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഗവേഷകർ ഡാറ്റ ലെ പാറ്റേണുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സങ്കൽപ്പിക്കുക. Differentially സ്വകാര്യ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠന റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് അതേസമയം മാർക്കിൽ പാറ്റേണുകൾ (ഉദാ പുകവലിക്കാരായ കാന്സര് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കൂടുതൽ സാധ്യത) കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ആരോഗ്യ രേഖകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ആളുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുക. സ്വകാര്യത-സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കാനുമുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ ഈ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ആയിപ്പോയി; കാണാൻ Dwork and Roth (2014) ഒരു പുസ്തകം ദൈർഘ്യമുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക്. ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്വകാര്യത ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റി നൈതിക വെല്ലുവിളി എടുക്കൽ, ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതി അതിനെ തിരിഞ്ഞു പിന്നെ അത് പുരോഗതി making ഉദാഹരണം. ഈ ഞാന് വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ് സോഷ്യൽ ഗവേഷണത്തിന് മറ്റ് മേഖലകളിൽ കാണും കരുതുന്ന ഒരു മാതൃക.

ഗവേഷകർ ശക്തി കൂടെക്കൂടെ കമ്പനികളും സർക്കാരുകൾ സഹകരിച്ച്, വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടരുന്നു, അതു വിഷമമേറുന്നു സങ്കീർണമായ നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മാറും. അതു പല സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഡാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒഴിവാക്കണം ഒരു ചതുപ്പുനിലം പോലെ ഈ നൈതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുക എന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഞാൻ ആ ശകാരവും തന്ത്രം വർദ്ധിച്ചു സാധൂകരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ലല്ലോ മാറും കരുതുന്നു. നാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചാടുന്നത് എങ്കിൽ അഭിസംബോധന ഞങ്ങൾ മറ്റ് ഗവേഷണ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധകമായ ക്രിയാത്മകതയും ശ്രമം അവരെ ചെയ്യാം.