5.1 ആമുഖം

വിക്കിപീഡിയ വിസ്മയാവഹമാണ്. സന്നദ്ധ ബഹുജന സഹകരണം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായ ഒരു വികാരവും വിജ്ഞാനകോശം സൃഷ്ടിച്ചു. വിക്കിപീഡിയയുടെ വിജയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് പുതിയ അറിവ് ആയിരുന്നില്ല; മറിച്ച്, സഹകരണം ഒരു പുതിയ രൂപമാണ്. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ഭാഗ്യവശാൽ, സഹകരണം പല പുതിയ ഫോമുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം, നാം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട: ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായി-കഴിയും പരിഹരിക്കാൻ അത് എന്ത് വൻപിച്ച ശാസ്ത്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ-പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി കണ്ണട പരിഹരിക്കുന്നതിനായി?

ഗവേഷണ സഹകരണം തീർച്ചയായും, പുതിയ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ: പുതിയ എന്താണ് അതേസമയം, ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ആളുകൾ ഒരു വലിയ കൂടുതൽ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ സഹകരിച്ച് സജ്ജമാക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ പുതിയ പിണ്ഡം സഹകരണം കാരണം കാരണം ഇവരുടെ കഴിവും വീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ജനത്തെ എണ്ണിയ മാത്രമല്ല വെറും അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗവേഷണ പ്രക്രിയ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? 100 ഗവേഷണ സഹായികളും എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് 100,000 സ്കിൽഡ് സഹകാരികൾ കുറിച്ച്?

സാധാരണ അവരുടെ സാങ്കേതിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ വിഭാഗങ്ങളായി അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ബഹുജന സഹകരണം പല ഫോമുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഉണ്ട് (Quinn and Bederson 2011) . ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ എന്നാൽ, ഞാൻ സാമൂഹിക ഗവേഷണ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബഹുജന സഹകരണം പദ്ധതികൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ്, തുറന്ന വിളിക്കുക, വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം (ചിത്രം 5.1): പ്രത്യേകിച്ചും, ഞാൻ അതു പദ്ധതികൾ മൂന്നു തരം തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു സഹായകരമായ കരുതുന്നു.

ഞാൻ പിന്നീട് അധ്യായത്തിൽ വലിയ വിശദമായി ഈ തരം ഓരോ വിവരിക്കുക, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുക ചെയ്യട്ടെ വേണ്ടി. ഹ്യൂമൻ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് പദ്ധതികൾ പോലുള്ള ലക്ഷം ചിത്രങ്ങൾ ലേബൽ എളുപ്പത്തിൽ ചുമതല-ബിഗ് തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എവേണ്ടപ്പിക്കാഴാണ് യോജിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ബിരുദ ഗവേഷണ അസിസ്റ്റന്റുമാർ നടത്തുന്ന അനുസരിച്ചാണ് തക്കവണ്ണം പദ്ധതികൾ. മേഖലകൾ ചുമതല ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അവസാന ഔട്ട്പുട്ട് സാധാരണ സംഭാവനകൾ എല്ലാവർക്കും ശരാശരി. ഒരു മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ലക്ഷം സന്നദ്ധസേവകർ ജ്യോതി ദശലക്ഷം താരാപഥങ്ങൾ തരംതിരിക്കാനുള്ള സഹായിച്ചു അവിടെ ഗാലക്സി മൃഗശാല ആണ്. തുറക്കുക കോൾ പദ്ധതികൾ എവേണ്ടപ്പിക്കാഴാണ് നിങ്ങൾ നോവൽ, വ്യക്തമായി ചോദ്യങ്ങൾ രൂപം ലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ഉത്തരങ്ങൾ തിരയുന്ന എവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചത്. ഈ മുൻകാലങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെട്ട വേണ്ടി അല്ല പദ്ധതികൾ. മേഖലകൾ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകൾ ആളുകൾക്ക് നിന്നും വരുന്ന അവസാന ഫലം പലപ്പോഴും സംഭാവനകൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. ഒരു തുറന്ന കോളിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ഉദാഹരണമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഹാക്കർമാർ ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റേറ്റിംഗ് പ്രവചിക്കാൻ പുതിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ജോലി നെറ്റ്ഫിക്സ് സമ്മാനം ആണ്. ഒടുവിൽ, വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം പദ്ധതികൾ എവേണ്ടപ്പിക്കാഴാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരണം വേണ്ടി യോജിച്ചത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ബിരുദ ഗവേഷണ അസിസ്റ്റന്റുമാർ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ഗവേഷണ കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന അനുസരിച്ചാണ് തക്കവണ്ണം പദ്ധതികൾ. മേഖലകൾ സാധാരണയായി ഗവേഷകർ ലൊക്കേഷനുകൾ ആക്സസ് ആളുകൾക്ക് നിന്നു വന്നു അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം സംഭാവനകൾ ലളിതമായ ശേഖരമാണ്. ഒരു വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം ഒരു ക്ലാസിക് ഉദാഹരണം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ അവർ കാണുന്ന പക്ഷികൾ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ സംഭാവന eBird ആണ്.

ചിത്രം 5.1: മാസ് സഹകരണം രേഖാ. മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ്, തുറന്ന വിളിക്കുക, വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം: ഈ അധ്യായത്തിൽ ബഹുജന സഹകരണം മൂന്ന് പ്രധാന രൂപങ്ങൾ ചുറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സാധാരണയായി, ബഹുജന സഹകരണം സിറ്റിസൺ ശാസ്ത്രം, ക്രൗഡ്സോഴ്സിംഗ്, കൂട്ടായ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ.

ചിത്രം 5.1: മാസ് സഹകരണം രേഖാ. മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ്, തുറന്ന വിളിക്കുക, വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം: ഈ അധ്യായത്തിൽ ബഹുജന സഹകരണം മൂന്ന് പ്രധാന രൂപങ്ങൾ ചുറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സാധാരണയായി, ബഹുജന സഹകരണം സിറ്റിസൺ ശാസ്ത്രം, ക്രൗഡ്സോഴ്സിംഗ്, കൂട്ടായ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ.

മാസ് സഹകരണം പോലുള്ള ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു നീണ്ട, സമ്പന്നമായ ചരിത്രം ഉണ്ട് (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) പരിസ്ഥിതി (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , എന്നാൽ അത് സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സാധാരണമാണ് ഇനിയും. എന്നാൽ, മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിജയകരമായ പദ്ധതികൾ വിവരിക്കുന്ന ഏതാനും കീ സംഘാടക തത്ത്വങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഞാൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യം, ബഹുജന സഹകരണം സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ പിണ്ഡം സഹകരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗവേഷകർ മുമ്പ് അസാധ്യമാണ് ന്നി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ബഹുജന സഹകരണം പലപ്പോഴും പണം ലാഭിക്കാൻ ഒരു വഴി പ്രമോട്ട് എങ്കിലും, ആ വളരെ അധികം ആണ്. ഞാൻ കാണിക്കും പോലെ, ബഹുജന സഹകരണം ഈയുള്ളവന് ഗവേഷണം വിലകുറഞ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല, അതു നമ്മെ മെച്ചപ്പെട്ട ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

താഴെ അധ്യായത്തിൽ, പിണ്ഡം സഹകരണം മൂന്ന് പ്രധാന രൂപങ്ങൾ ഓരോ ഞാൻ ഒരു prototypical മാതൃക വിവരിക്കുക ചെയ്യും; കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അധിക പോയിന്റുകൾ; ഒടുവിൽ ബഹുജന സഹകരണത്തിന്റെ ഈ ഫോം സോഷ്യൽ ഗവേഷണ ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു. അധ്യായം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബഹുജന സഹകരണം പദ്ധതി രൂപകല്പന സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചു തത്ത്വങ്ങൾക്കു തികയും.