5.5.3 ഫോക്കസ് ശ്രദ്ധ

നിങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം പ്രചോദിപ്പിക്കും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി, നിങ്ങൾ വീതിയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ കഴിവുകളും വരെയുള്ള കൂടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഉയരാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസൈനർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അടുത്ത പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വികസിപ്പിച്ച Point എവിടെ ആയിരിക്കും പങ്കെടുക്കുന്നവർ 'ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വ്യാപകമായി മൈക്കൽ നീൽസൺ ന്റെ വിശിഷ്ടം പുസ്തകം Reinventing കണ്ടെത്തൽ ലെ (2012) . ഗവേഷകർ ചുമതലകൾ സ്പഷ്ടമായ നിയന്ത്രണമുണ്ട് എവിടെ ഗ്യാലക്സി സൂ മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് പദ്ധതികൾ, ൽ, ശ്രദ്ധ നിലനിർത്താൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും. അതിൻറെ രൂപം കുറിച്ച് കരാർ അവരുടെ ഒടുവിൽ ഉദാഹരണത്തിന്, ഗാലക്സി മൃഗശാല ഗവേഷകർ ഓരോ ഗാലക്സി കാട്ടിത്തരുമായിരുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല, വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം, ഒരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പുറമേ PhotoCity ചെയ്തത് പോലെത്തന്നെ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിൽ വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.