5.6 ഉപസംഹാരം

മാസ് സഹകരണം മുമ്പ് പരിഹരിക്കാൻ അസാധ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഗവേഷകർ പ്രാപ്തമാക്കും.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം ബഹുജന സഹകരണത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നു. പകരം വെറും സഹപ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ സഹായികളും ഒരു ചെറിയ എണ്ണം സഹകരിച്ചതിന് അധികം കഴിഞ്ഞകാലത്ത് പോലെ നാം ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ലോകത്തിലെ ഓരോ സഹകരിക്കാമോ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഷോയിൽ ഉദാഹരണമായി, ബഹുജന സഹകരണം ഈ പുതിയ ഫോമുകൾ ഇതിനകം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പുരോഗതി വരുത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രാപ്തമാക്കി. സോഷ്യൽ സയൻസ് ഈ വിദ്യകൾ ഉപയോഗക്ഷമതയും ഒരു ചോദ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ശുഭാപ്തി ആകുന്നു.

സോഷ്യൽ ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഞാൻ അതു മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി ബഹുജന സഹകരണം പദ്ധതികൾ വിഭജിക്കാൻ സഹായകരമായ കരുതുന്നു:

  • മനുഷ്യ കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് പദ്ധതികൾ ഗവേഷകർ ഒരാൾക്ക് impossibly വലുതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ലളിതമായ മൈക്രോ ചുമതലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പലരും ശ്രമങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച്.
  • ഓപ്പൺ കോൾ പദ്ധതികളിൽ, ഗവേഷകർ, പരിഹാരം പരിശോധിക്കുക പലരും നിന്നും പ്രതിവിധികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ, തുടർന്ന് മികച്ച ട്ട് ഒരു എളുപ്പ ഒരു പ്രശ്നമായി വരുമ്പോൾ.
  • വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം പദ്ധതികൾ ഗവേഷകർ ലോകത്തിന്റെ പുതിയ അളവുകൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ.

സോഷ്യൽ റിസർച്ച് മുന്നോട്ടു പുറമേ, പിണ്ഡം സഹകരണം പദ്ധതികൾ പുറമേ സാധ്യതകൾ democratizing ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതികൾ വൻതോതിൽ പദ്ധതികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവർ അവരോടു സംഭാവന കഴിയുന്ന ഇരുവരും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിക്കിപീഡിയ ഞങ്ങൾ സാധ്യമായത് വിചാരിക്കണം മാറ്റി പോലെ ഭാവിയിൽ ബഹുജന സഹകരണം പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സാധ്യമാണ് എന്തു തോന്നുന്നു മാറ്റും.