4.5 സംഭവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ടെക്ക് കമ്പനി ജോലിചെയ്യാൻ പോലും ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന (ആർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും) ആരെങ്കിലുമായി സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാധ്യതകൾ ആവേശകരമായ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ടെക്ക് കമ്പനിയിലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഭാഗ്യവശാൽ, അത് തെറ്റാണെന്ന്; അല്പം ക്രിയാത്മകതയും കഠിനാധ്വാനം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

സ്വയം ചെയ്യുന്നത് ശക്തവുമായി പങ്കാളി: ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ രണ്ട് പ്രധാന സമീപനങ്ങളിലും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു സഹായകരമാകും. പിന്നെ, നിങ്ങൾ അത് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പോലും ഒരു ദമ്പതികൾ ഉണ്ട്; നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരീക്ഷണം പണിയും അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നം പണിയും കഴിയും. ഞാൻ താഴെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം ഇതിലേതെങ്കിലും വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പഠന സമയത്ത്, നിങ്ങൾ ഓരോ സമീപനം നാല് പ്രധാന അളവുകൾ ട്രേഡ് ഓഫിൽ പ്രദാനം എങ്ങനെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്: ചെലവ്, നിയന്ത്രണം, റിയലിസം, ടേറ്റ് (ചിത്രം 4.11). സമീപനത്തിനും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നല്ലത്.

ചിത്രം 4.11: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ട്രേഡ് ഓഫിൽ സംഗ്രഹം. ചിലവിനാല് മണി കണക്കിലെടുത്ത് ഗവേഷക ല് അർഥം. നിയന്ത്രണം ഞാൻ നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ടിംഗ് പങ്കെടുക്കുന്നവർ കണക്കിലെടുത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാന് കഴിവ്, റാൻഡമൈസേഷനും, ചികിത്സാരീതികൾ വിതരണം, റിസൾട്ട് അളന്നു അർത്ഥമാക്കുന്നത്. റിയലിസം ഞാൻ തീരുമാനം പരിസ്ഥിതി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏത് പരിധിവരെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്; ഉയർന്ന യാഥാര്ഥത ടെസ്റ്റിംഗ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (Falk ആൻഡ് Heckman 2009) പ്രാധാന്യമുള്ള എപ്പോഴും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നീതിശാസ്ത്രം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു തക്കവണ്ണം നൈതിക വെല്ലുവിളികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നന്നായി ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയല്ല ഗവേഷകർ കഴിവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.

ചിത്രം 4.11: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ട്രേഡ് ഓഫിൽ സംഗ്രഹം. ചിലവിനാല് മണി കണക്കിലെടുത്ത് ഗവേഷക ല് അർഥം. നിയന്ത്രണം ഞാൻ നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ടിംഗ് പങ്കെടുക്കുന്നവർ കണക്കിലെടുത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാന് കഴിവ്, റാൻഡമൈസേഷനും, ചികിത്സാരീതികൾ വിതരണം, റിസൾട്ട് അളന്നു അർത്ഥമാക്കുന്നത്. റിയലിസം ഞാൻ തീരുമാനം പരിസ്ഥിതി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏത് പരിധിവരെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്; ഉയർന്ന യാഥാര്ഥത ടെസ്റ്റിംഗ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ള എപ്പോഴും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക (Falk and Heckman 2009) . നീതിശാസ്ത്രം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു തക്കവണ്ണം നൈതിക വെല്ലുവിളികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നന്നായി ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയല്ല ഗവേഷകർ കഴിവ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.