5.4 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ ശേഖരണം

മാസ് സഹകരണം ഡേറ്റാ ശേഖരവുമായി സഹായിക്കാം, എന്നാൽ അതു ഡാറ്റ നിലവാരവും ഒരുപറ്റം ലേക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സമീപനങ്ങളുടെ ഉറപ്പാക്കാൻ മാറിമറിഞ്ഞത്.

മനുഷ്യ കണക്കാക്കലും ഓപ്പൺ കോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പുറമേ, ഗവേഷകർ ഒരു വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വളരെ ഇതിനകം ജീവനക്കാർ നടത്തിവരുന്ന സർവ്വേകൾ രൂപത്തിൽ വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരം ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ജനറൽ സോഷ്യൽ സർവേ ഇതിനായി ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ കമ്പനി അതാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പ്രതികരിക്കുന്നയാളിൻറെ വീടുകളിൽ പോകാൻ ആർ ഇടപെടുന്നതും കണ്ടവരെ എന്ന് കൂലിക്കു. എന്നാൽ, എന്തു നാം എങ്ങനെയോ വോളന്റിയർമാർ ഡാറ്റ കളക്ടർമാർ ആയി എൻലിസ്റ്റു കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ?

താഴെ-ൽ പക്ഷിശാസ്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്-ഷോ വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരം പതിവായി മുമ്പ് കഴിയും അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ ഗവേഷകർ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി എന്നുതന്നെയല്ല, ഉചിതമായ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന, ഈ ഡാറ്റ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ഉപയോഗിക്കാൻ മതിയായ വിശ്വസനീയമായ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, ചില ഗവേഷണ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ നൽകിയുള്ള ഡാറ്റ കൂടെ സാധ്യമായ ഒന്നും നല്ലതു.