6.5 രണ്ട് സദാചാര ചട്ടക്കൂടുകളും

ഗവേഷണ നീതിശാസ്ത്രം കുറിച്ച് ഏറ്റവും സംവാദങ്ങളും consequentialism ആൻഡ് deontology തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം കുറയ്ക്കും.

Consequentialism ആൻഡ് deontology: ഈ നാലു നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ വലിയതോതിൽ രണ്ട് ഊന്നാത്ത നൈതിക ചട്ടക്കൂടുകളും കഥകളിയുടെ തന്നെയാണ്. നീ എപ്പോൾ തീർത്തും നൈതിക അവസാനം കൈവരിക്കുന്ന നാണിയ്ക്കും മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാം: അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയാനും ഗവേഷണ നീതിശാസ്ത്രം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സംഘർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കാരണം സഹായിക്കും കാരണം ഈ ചട്ടക്കൂടുകളും മനസിലാക്കുന്നു സഹായകരമാണ്.

Jeremy Bentham ആൻഡ് ജോൺ സ്റ്റുവാർട്ട് മിൽ വേലയിൽ വേരുകൾ ഉണ്ട് Consequentialism ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നയിക്കുന്ന നടപടികൾ ശ്രധിക്കുന്നു (Sinnott-Armstrong 2014) . ബാലൻസിങ് റിസ്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും ശ്രധിക്കുന്നു ഏത് Beneficence, തത്വം consequentialist ചിന്തയിലെ ആഴത്തിൽ വേരോടിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഇമ്മാനുവേൽ കാന്റ് വേലയിൽ വേരുകൾ ഉണ്ട് deontology, നൈതിക തീരുവ ശ്രധിക്കുന്നു അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ (Alexander and Moore 2015) . പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ സ്വയംഭരണം ഊന്നൽ ഏത് പേഴ്സൺസ് ആദരവു തത്വം, ആഴത്തിൽ deontological ചിന്താഗതി വേരോടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു ചട്ടക്കൂടുകളും വേർതിരിക്കാൻ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ക്രൂഡ് വഴി consequentialists അവസാനിക്കുന്ന deontologists മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആണ്.

ഈ രണ്ടു ചട്ടക്കൂടുകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എങ്ങനെ കാണാൻ, സമ്മതപത്രത്തിൽ പരിഗണിക്കുക. രണ്ട് ചട്ടക്കൂടുകളും സമ്മതം പിന്താങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞില്ല. അറിവോടെയുള്ള സമ്മതം ഒരു consequentialist വാദം അതു ശരിയായി റിസ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം സന്തുലനവും ഇല്ല എന്ന് ഗവേഷണം തടയുന്ന വഴി പങ്കെടുക്കുന്നവർ ദോഷം തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, consequentialist ചിന്തിക്കുമെന്നും പങ്കാളികൾക്കും മോശം പാടുന്നവർ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു കാരണം സമ്മതം പിന്തുണക്കും. എന്നിരുന്നാലും, സമ്മതം ഒരു deontological വാദം അവളുടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സ്വയംഭരണം ബഹുമാനിക്കാൻ ഒരു ഗവേഷകൻ ബാധ്യത ശ്രധിക്കുന്നു. ഇതിലേതെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്ന ശുദ്ധമായ consequentialist യാതൊരു റിസ്ക് നിർമ്മലമായ deontologist അല്ല ഇടയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്രമീകരണം സമ്മതം വേണ്ടി ആവശ്യകത എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആകേണ്ടതിന്നു.

consequentialism ആൻഡ് deontology രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നൈതിക ഉൾക്കാഴ്ച വാഗ്ദാനം ഓരോ അസംബന്ധം അന്തരങ്ങളിൽ ലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയൂ. Consequentialism, ഈ കേസുകളില് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് വിളിക്കപ്പെടും കഴിഞ്ഞില്ല. അവയവം പരാജയം ആരുടെ അവയവങ്ങളുടെ അഞ്ചു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റ ആരോഗ്യമുള്ള രോഗിയുടെ മരിക്കുന്നതിനു അഞ്ചു രോഗികൾക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സങ്കൽപ്പിക്കുക. ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, ഒരു consequenalist ഡോക്ടർ അനുവദിക്കില്ല-ഉം ആയിരിക്കും പോലും ആവശ്യമായ-ലേക്ക് അവയവങ്ങൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള രോഗിക്ക് കൊല്ലാൻ. അറ്റത്തും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഫോക്കസ്, ഉപാധികൾ പരിഗണിക്കാതെ, വികലമായ ആണ്.

അതുപോലെ, deontology അത്തരം Timebomb വിളിക്കപ്പെടും കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യത്തിലെന്നപോലെ നല്ലതല്ലാത്ത അന്തരങ്ങളിൽ, ലേക്കുള്ള എടുക്കാൻ കഴിയൂ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലും എന്നു കാലാവധി timebomb സ്ഥാനം അറിയാവുന്ന ഭീകര സ്വാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഒരു deontological പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോംബ് സ്ഥലം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദി കബളിപ്പിക്കാൻ ഓർഡർ കിടക്കുന്ന മനസ്സില്ലായിരുന്നു. മാർഗങ്ങളെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഫോക്കസ്, അറ്റത്ത് കാര്യത്തില് ഇല്ലാതെ പുറമേ വികലമായ ആണ്.

പ്രായോഗികമായി ഏറ്റവും സോഷ്യൽ ഗവേഷകർ നിസ്സംശയമായി ഈ രണ്ടു നൈതിക ചട്ടക്കൂടുകളും ഒരു ഞായറാഴ്ച ആശ്രയിക്കുന്നു. നൈതിക സ്കൂളുകൾ ഈ നീതീകൽ അഴകിൽ പല നൈതിക സംവാദങ്ങളും-കൂടുതൽ consequentialist ചെയ്തവർക്ക് കൂടുതൽ deontological-don't ചെയ്തവർക്ക് നും പ്രവണത വ്യക്തമാക്കാം സഹായിക്കുന്നു വളരെ പുരോഗതി. consequentialists അറ്റത്ത്, ഉപാധികൾ ഒക്കെ ആർ deontologists കഴിവെയ് അല്ല എന്നു വാദങ്ങൾ കുറിച്ച് വാദങ്ങൾ ഓഫർ ഈ സംവാദങ്ങളും വിരളമായി പരിഹരിക്കാൻ. അതുപോലെ, deontologists അറ്റത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന consequentialists കഴിവെയ് അല്ല എന്നർത്ഥം കുറിച്ച് വാദങ്ങൾ ഓഫർ പ്രവണത. consequentialists ആൻഡ് deontologists സംഭാഷണം രാത്രി കടന്നു രണ്ടു കപ്പലുകൾ പോലെയാണ്.

ധാർമ്മികമായി, സ്ഥായിയായ വികസിപ്പിക്കാൻ സോഷ്യൽ ഗവേഷകർ ഖര, ഒപ്പം consequentialism ആൻഡ് deontology എന്ന എളുപ്പമുള്ള ബാധകമായിരിക്കും നാഴികകല്ലായി ഈ സംവാദങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരം തന്നെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സംഭവിക്കാൻ കഴമ്പില്ല; തത്ത്വചിന്തകർ കാലം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നടപടി മാത്രമാണ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ പൊരുത്തമില്ലാത്ത അടിസ്ഥാനം അന്നുമുതൽ muddle നിന്നും ജോലി സമ്മതിക്കുകയാണ് കരുതുന്നു.