1.5 പുസ്തകം രൂപരേഖ

ഈ പുസ്തകം നാല് വിശാലമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഒരു പുരോഗതിയെ ചുറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സരൊബ്ജിത്, പെരുമാറ്റം ആചരിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓട്ടം, ബഹുജന സഹകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നാലു സമീപനങ്ങൾ എല്ലാ 50 വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ചില രൂപത്തിൽ ചെയ്തു ഞാൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മുതൽ ചില ഫോം 50 വർഷത്തിനിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആത്മവിശ്വാസം സുഖമാണ്. ഞാൻ ഓരോ സമീപനം ലേക്ക് ഒരു അദ്ധ്യായം പ്രതിഷ്ഠ ഞങ്ങൾ. അധ്യായങ്ങൾ പലരും ഒരു ക്ലാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പഠനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ കമന്ററി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം, ഒരു സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ സവിശേഷതകൾ ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ലളിതമാക്കാൻ പ്രധാന ടെക്സ്റ്റ് നിലനിർത്താൻ പോകുന്നു; നിങ്ങൾ സാഹിത്യം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും അവലംബങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ മറ്റ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ റഫർ ചെയ്യാനാകും.

അധ്യായം 2 (ആചരിക്കുക സ്വഭാവം), ഞാൻ എന്തു എങ്ങനെ ഗവേഷകരും ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ പഠിക്കാം വിവരിക്കുക ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ അംശവും ഡാറ്റയും ഗവേഷകൻ ഡാറ്റ സൃഷ്ടിപ്പിൽ യാതൊരു പങ്കുണ്ടോ എവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡാറ്റ ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാൻ ഈ തരം ഡാറ്റ സാധാരണ സവിശേഷതകൾ വിവരിക്കുക കാണാം, ഞാൻ വിജയകരമായി നിരീക്ഷിച്ച പെരുമാറ്റം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ഗവേഷണ തന്ത്രങ്ങൾ പറയാം.

(ചോദ്യങ്ങൾ) അദ്ധ്യായം 3, ഞാൻ ഗവേഷകർ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വഴി പഠിക്കാൻ ജനം ഇടപെടുന്ന ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും കാണിക്കുന്നത് വഴി ആരംഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഞാൻ നിലവിലുളള ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഇ്രന്ത്യന് ഒരു ലോകത്തിൽ അവിടെ സർവേ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ മൂല്യം വാദിക്കുന്നത് ചെയ്യും. ഞാൻ പരമ്പരാഗത മൊത്തം സർവേ പിശക് ചട്ടക്കൂട് അവലോകനം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സർവേ റിസർച്ച് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഒരുപറ്റം ഒപ്പം അഭിമുഖം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നയിച്ചേക്കാം എങ്ങനെ കാണിക്കും. ഒടുവിൽ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയ്സ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് സർവേ ഡാറ്റ ഉള്ള രണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുക കാണാം. ചില സർവേ ഗവേഷകർ നിലവിൽ തോന്നി അശുഭാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സർവേ റിസർച്ച് സുവർണ്ണകാലം ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

(പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു) Chapter 4, ഞാൻ അവർ സ്വഭാവം പാലിക്കുന്നതിനോ സർവേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പോകാനുള്ള വരുമ്പോൾ ഗവേഷകർ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും കാണിക്കുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ-എവിടെ ഗവേഷകൻ കാര്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗവേഷകർ വളരെ പ്രത്യേക പ്രാപ്തമാക്കാൻ വഴിയിൽ ലോകത്തിൽ മറയിടുന്നതാണ് നിയന്ത്രിച്ചു ക്രമരഹിതമായ എങ്ങനെ കാണിക്കും. ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മുമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ തരത്തിലുള്ള താരതമ്യം ചെയ്യും. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊണ്ടു ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് രണ്ട് പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വ്യാപാരം ഓഫിൽ വിവരിക്കുക കാണാം. അവസാനമായി, ഞാൻ നിന്നെ ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി മുതലെടുക്കാൻ ആ ശക്തി കൊണ്ട് വരുന്നു ഉത്തരവാദിത്തബോധം ചില വിവരിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ചില ഡിസൈൻ നിയമോപദേശം നിഗമനം കാണാം.

(ബഹുജന സഹകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു) 5-ാം അധ്യായത്തിൽ, ഞാൻ ഗവേഷകർ സോഷ്യൽ ഗവേഷണം നടത്താനായി ശാസ്ത്രം-ബഹുജന സഹകരണത്തിലൂടെയും-പോലുള്ള ക്രൗഡ്സോഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പൗരന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ കാണിക്കും. , ബഹുജന സഹകരണം സോഷ്യൽ റിസർച്ച് സൂര്യപ്രകാശം കഴിയുന്ന രണ്ടാം, ബഹുജന സഹകരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗവേഷകർ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു ആദ്യം: വിജയകരമായ ബഹുജന സഹകരണം പദ്ധതികൾ വിവരിക്കുന്നതുവഴി ഏതാനും കീ സംഘാടക തത്ത്വങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ഞാൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മുമ്പ് അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന പറഞ്ഞു എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ. ബഹുജന സഹകരണം പലപ്പോഴും പണം ലാഭിക്കാൻ ഒരു വഴി പ്രമോട്ട് എങ്കിലും, ആ വളരെ അധികം ആണ്. മാസ് സഹകരണം ഈയുള്ളവന് ഗവേഷണം വിലകുറഞ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല; അതു ഞങ്ങളെ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

അധ്യായം 6 (എത്തിക്സ്), ഞാൻ ഗവേഷകർ വർദ്ധിച്ച എന്നു പങ്കെടുക്കുന്നവർ അധികാരം ഈ കഴിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറ്റുന്നതിൽ വാദിക്കുന്നു ചെയ്യും. ഈ കോമ്പിനേഷൻ-വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിയും ആ ശക്തി സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ ഒരു വിഷമ സാഹചര്യത്തിലും ഗവേഷകർ ഉപയോഗിച്ച-ഇല എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കരാർ അഭാവം. ഈ പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ഞാൻ ഗവേഷകർ തത്ത്വങ്ങൾ അധിഷ്ഠിത സമീപനം സ്വീകരിച്ചു വേണം വാദിക്കാൻ ചെയ്യും. അത് ഗവേഷകർ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ-നൽകിയിരിക്കുന്ന-കൂടുതൽ ജനറൽ നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ വഴി ഞാൻ എടുക്കും മുഖേന അവരുടെ ഗവേഷണം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നാലു സ്ഥാപിച്ച തത്ത്വങ്ങൾ നിന്റെ വിധികൾ മികവുറ്റ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് സദാചാര ചട്ടക്കൂടുകളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കാണാം. ഒടുവിൽ ഞാൻ വിവരിക്കാനും വിശകലനം കാണാം ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഗവേഷകർ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് നീതിശാസ്ത്രം ഉള്ള ഭാഗത്ത് ജോലി പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ അർപ്പിക്കും കാണാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചില പ്രത്യേക നൈതിക വെല്ലുവിളികൾ.

ഒടുവിൽ, അധ്യായം 7 (ഭാവിയിൽ) ൽ ഞാൻ അധ്യായങ്ങൾ ഉടനീളം ആവർത്തിക്കും മൂന്ന് തീമുകൾ ചുരുക്കിപ്പറയാം ചെയ്യും ആ ഭാവിയിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആയിരിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ ഗവേഷണ ഭാവിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്ത കഴിവുകൾ മുമ്പ് ചെയ്തതു ഇന്നതു സംയോജിപ്പിക്കും. ഇപ്രകാരം, സാമൂഹിക ഗവേഷണ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഡാറ്റ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇരുവരും സ്വാധീനിച്ചതായി ചെയ്യും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് സംഭാവന ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്.