2.4 ഗവേഷണ തന്ത്രങ്ങൾ

വലിയ ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങളിൽ ഈ പത്തു സ്വഭാവങ്ങളും പോലും തികച്ചും നിരീക്ഷിച്ച ഡാറ്റ അന്തർലീനമായ പരിമിതികൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഗവേഷണ തന്ത്രങ്ങൾ ഏതുതരം ഉപയോഗപ്രദമായ? അതാണ് നാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത് എപ്പോൾ എന്തു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആണ്? ഇത് വെറും ജനം നോക്കിക്കൊണ്ടു രസകരമായ ഗവേഷണ തരില്ല കഴിഞ്ഞില്ല തോന്നും, പക്ഷേ അതായിരുന്നില്ല അല്ല.

വോട്ടെണ്ണൽ കാര്യങ്ങൾ, പ്രവചന കാര്യങ്ങളും അപരന്മായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ: ഞാൻ നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ നിന്നും പഠന മൂന്നു പ്രധാന തന്ത്രങ്ങൾ കാണാം. ഞാൻ ഈ സമീപനങ്ങൾ-ഏത് "ഗവേഷണ തന്ത്രങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ഗവേഷണ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ" വിളിച്ചു കളിയാടുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവരെ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു കാണാം കഴിയുമായിരുന്നു ഓരോ വിവരിക്കുക കാണാം. ഈ തന്ത്രങ്ങൾ അരുതു പരസ്പരം സമ്പൂർണ്ണമാണെന്നോ എന്നാൽ അവർ നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ ഒരു ഗവേഷണകേന്ദ്രം ഒരുപാട് പിടിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾ ആശങ്കകളെ വിവിധ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള adjudicating ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന ക്ലെയിമുകൾ ആചരണത്തെപ്പറ്റി ചെയ്യുന്നതിന്, കാര്യങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. പ്രവചന, പ്രത്യേകിച്ച് nowcasting, ത്തേക്കുറിച്ചും ഉപയോഗപ്പെടും. ഒടുവിൽ, ബിഗ് ഡാറ്റ നിരീക്ഷണ ഡാറ്റ നിന്ന് കാര്യകാരണങ്ങളെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.