5.4.1 eBird

eBird birders പക്ഷികളും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു; സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ യാതൊരു ഗവേഷണ സംഘം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല കഴിയുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്കെയിൽ നൽകാൻ കഴിയും.

പക്ഷികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷിനിരീക്ഷകർ ഓരോ പക്ഷി ഓരോ നിമിഷവും എവിടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു തികഞ്ഞ ഡാറ്റാഗണത്തിന്റെ കിട്ടിയ പക്ഷിനിരീക്ഷകർ അവരുടെ വയലിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അഭിസംബോധന കഴിഞ്ഞില്ല. ഗതി, ഈ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഗവേഷകൻ സാദ്ധ്യതകൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. പക്ഷിനിരീക്ഷകർ സമൃദ്ധമായ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ ഡാറ്റ കൊതിക്കുന്ന അതേ സമയം, "birders" -people സമയത്ത് പക്ഷി പോകുന്നവർക്കും രസകരമായ-ചെയ്യുന്നു നിരന്തരം പക്ഷികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അവർ കാണുന്നതും ഡോക്യുമെൻറ് പതിയിരുന്നു. ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സഹകരണത്തിനുമായി ഒരു നീണ്ട ചരിത്രം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സഹകരണം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ നടത്തിയ ചെയ്തു. eBird ലോകമെമ്പാടുമുള്ള birders നിന്ന് വിവരങ്ങൾ solicits ഒരു വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം പദ്ധതി, അത് ഇതിനകം 2,50,000 പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിന്ന് 260 ദശലക്ഷത്തിലേറെ പക്ഷി സങ്കേതകങ്ങളുടെ ലഭിച്ചു (Kelling et al. 2015) .

മുൻപ് eBird വിക്ഷേപണം ലേക്കുള്ള, birders സൃഷ്ടിച്ച ഡാറ്റ വളരെ ഗവേഷകർ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും:

"ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അറകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ന് എണ്ണമറ്റ നോട്ട്ബുക്കുകൾ, ഇന്ഡക്സ് കാർഡുകൾ, വ്യാഖ്യാനിച്ച checklists, താനുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കിടക്കും. പക്ഷിനിരീക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ നമുക്ക് എത്ര നന്നായി 'എന്റെ വൈകി അമ്മാവന്റെ പക്ഷി റെക്കോർഡുകളും കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നതിൽ നിരാശരായിത്തീരാറുണ്ട് അറിയുന്നു നാം എത്ര വിലപ്പെട്ട അറിയുന്നു. ദുഃഖകരമെന്നു, നമുക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയുന്നു. " (Fitzpatrick et al. 2002)

മറിച്ച് ഈ വിലയേറിയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇരിക്കാൻ ഉള്ളവനായി eBird ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ, ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് birders പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ആർ എവിടെ, എപ്പോൾ, എന്തു സ്പീഷീസ്, എത്ര, അധ്വാനത്തിനും: eBird അപ്ലോഡ് ഡാറ്റ ആറ് കീ ഫീൽഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നോൺ-പക്ഷിനിരീക്ഷണ വായനക്കാർക്കും "ശ്രമം" നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ പരാമർശിക്കുന്നു. ഡാറ്റാ മേന്മ പരിശോധനകൾ ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് പോലും തുടങ്ങുമെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ നിന്നു അസാധാരണമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ-പോലുള്ള വളരെ അപൂർവ ഇനത്തിൽപെട്ട റിപ്പോർട്ടും വളരെ ഉയർന്ന എണ്ണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ Birders ഫ്ലാഗുചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ-ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വെബ്സൈറ്റ് സ്വയം പോലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, അധിക വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അധിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ശേഷം ഫ്ലാഗുചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ അവലോകനം വളണ്ടിയർ Regional വിദഗ്ധരുടെ നൂറുകണക്കിന് ലേക്ക് അയച്ചു. റീജണൽ എക്സ്പർട്ട്-ഉൾപ്പെടെ ഹടാതാകര്ഷിക്കുന്ന-ഫ്ലാഗുചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ചൂഷണവിധേയരാക്കുകയും അവർ eBird ഡാറ്റാബേസ് കയറിയിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നു സാധ്യത അധിക കത്തുകളിൽ അന്വേഷണം ശേഷം (Kelling et al. 2012) . സംപ്രേഷണം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റാബേസ് പിന്നീട് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ലോകത്തിലെ ആർക്കും ലഭ്യമാകും ഉണ്ടാക്കി, ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 100 ജേണലുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതുമായ (Bonney et al. 2014) . വളണ്ടിയർ birders യഥാർത്ഥ പക്ഷിശാസ്ത്രം ഗവേഷണ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും eBird വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

eBird അലങ്കാരം, അതെങ്ങനെ "വേല" ഇതിനകം സംഭവിക്കുന്നത്-ആ കേസ്, പക്ഷിനിരീക്ഷണ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ആണ്. ഈ സവിശേഷത വമ്പിച്ച തോതിലുള്ള കൈവരിക്കാൻ പദ്ധതി സജ്ജമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, "വേല" birders നടക്കുന്ന കൃത്യമായി പക്ഷിനിരീക്ഷകർ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, eBird ഡാറ്റ ശേഖരം birders സ്ഥാനം അല്ല പക്ഷികളുടെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും നിരീക്ഷണങ്ങൾ റോഡുകളുടെ അടുത്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രവണത എന്നാണ് (Kelling et al. 2012; Kelling et al. 2015) . സ്പേസ് മേൽ ശ്രമം ഈ അസന്തുലിതമായ വിതരണവും പുറമെ, birders നടത്തിയ യഥാർത്ഥ നിരീക്ഷണ എപ്പോഴും അനുയോജ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില birders മാത്രമേ അവർ മറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു എല്ലാ സ്പീഷീസ് വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡുചെയ്തശേഷം അധികം രസകരമായ കരുതുന്ന വംശങ്ങൾ അപ്ലോഡ് വിവരം.

eBird ഗവേഷകർ ഡാറ്റ നിലവാര പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് രണ്ടു പ്രധാന പരിഹാരങ്ങൾ, മറ്റു പല വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം പദ്ധതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം, eBird ഗവേഷകർ നിരന്തരം birders സമർപ്പിച്ച ഡാറ്റ ഗുണനിലവാരം അപ്ഗ്രേഡ് ശ്രമിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, eBird പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദാനം, അതു, അവരുടെ ഡിസൈൻ പ്രകാരം, അവർ നിരീക്ഷിച്ചു എല്ലാ സ്പീഷീസ് കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ birders പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല വെറും ഉപസെറ്റ് ഓരോ പങ്കാളിയെയും ഡാറ്റയുടെ ദൃശ്യവത്ക്കരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . രണ്ടാമത്തേത്, eBird ഗവേഷകർ അസംസ്കൃത ഡാറ്റ ശബ്ദായമാനമായ ആൻഡ് േമാഖലകളാക്കി പ്രകൃതിരമണീയമായ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലുകൾ പൂർണമായും ഡാറ്റ നിന്ന് പക്ഷപാത നീക്കം ചെയ്താൽ അതു ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ആണ്, പക്ഷേ പക്ഷിനിരീക്ഷകർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ, അത് ഏകദേശം 100 ജേണലുകളിൽ അവലോകനം ശാസ്ത്രീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു, ആ ക്രമീകരിച്ച eBird ഡാറ്റ നിലവാരം മതി ഉറപ്പുണ്ട്.

അവർ ആദ്യമായി eBird കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും നോൺ-പക്ഷിനിരീക്ഷകർ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സംശയിക്കും. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ സന്ദിഗ്ദ്ധതാവാദത്തിന്റേയും ഭാഗമായി തെറ്റായ രീതിയിൽ eBird നൽകാൻപോകുന്നതെന്ന് നിന്ന് വരുന്നു. നിരവധി ആളുകൾ ആദ്യം "eBird ഡാറ്റ അത്യുത്തമം?" ചിന്തിക്കുകയും കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ആ അവകാശം ചോദ്യം അല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം: "ചില ഗവേഷണ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, നിലവിലുള്ള പക്ഷിശാസ്ത്രം ഡാറ്റ അധികം eBird ഡാറ്റ നല്ലതു?" കാരണം പലിശ പല ചോദ്യങ്ങളും വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം യാതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ബദൽ ഇല്ല ഉത്തരം തീർച്ചയായും അതെ, മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി.

eBird പദ്ധതി പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരം ഗവണ് പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യമാണ് കാണിച്ചുതരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, eBird, ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ, ഒരുപറ്റം ഡാറ്റ ഗുണമേന്മയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ വിതരണം ഡാറ്റ ശേഖരണം പദ്ധതികൾക്ക് ആശങ്കകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വിഭാഗത്തിൽ കാണും എന്നിരുന്നാലും, സമർഥമായ ഡിസൈൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആശങ്കകൾ ചില ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ചെറുതാക്കിയ കഴിയും.