6.2.1 Emotionell smitta

700 000 Facebook-användare sätts i ett experiment som kan ha förändrat sina känslor. Deltagarna gav inte samtycke och studien var inte föremål för meningsfull tredjeparts etisk övervakning.

Under en vecka i januari 2012 placerades cirka 700 000 Facebook-användare i ett experiment för att studera "emotionell smitta", i vilken utsträckning en persons känslor påverkas av känslorna hos de människor som de interagerar med. Jag har diskuterat detta experiment i kapitel 4, men jag granskar det igen nu. Deltagare i det emotionella smittsamhetsexperimentet sattes i fyra grupper: en "negativitetsminskad" grupp, för vilken inlägg med negativa ord (t.ex. ledsen) slumpmässigt blockerades från att visas i nyhetsflödet; en "positivitetsminskad" grupp för vilken inlägg med positiva ord (t.ex. lyckliga) slumpmässigt blockerades; och två kontrollgrupper, en av positivitetsminskad grupp och en för negativitetsminskad grupp. Forskarna fann att personer i den positivitetsminskade gruppen använde något färre positiva ord och något mer negativa ord i förhållande till kontrollgruppen. På samma sätt fann de att människor i negativitetsminskat tillstånd använde något mer positiva ord och något färre negativa ord. Således fann forskarna bevis på känslomässig smitta (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; för en mer fullständig diskussion av designen och resultaten av experimentet se kapitel 4.

Efter det att detta papper publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences var det ett enormt skrik från både forskare och pressen. Uppror kring papperet fokuserade på två huvudpunkter: (1) deltagarna lämnade inget samtycke utöver de vanliga användarvillkoren för Facebook och (2) studien hade inte genomgått meningsfull tredje partens etiska granskning (Grimmelmann 2015) . De etiska frågorna som uppstod i denna debatt orsakade tidningen att snabbt publicera ett sällsynt "redaktionellt uttryck för oro" om den etiska och etiska granskningsprocessen för forskningen (Verma 2014) . Under senare år har detta experiment fortsatt varit en källa till intensiv debatt och oenighet, och kritiken av detta experiment kan ha haft den oavsiktliga effekten av att driva denna typ av forskning i skuggorna (Meyer 2014) . Det vill säga, vissa har hävdat att företagen inte har slutat driva dessa typer av experiment - de har bara slutat prata om dem offentligt. Denna debatt kan ha bidragit till att inleda en etisk granskningsprocess för forskning på Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .