6.4.1 Respekt för personer

Respekt för personer om att behandla människor som självständiga och hedra deras önskemål.

Belmontrapporten hävdar att principen om respekt för personer består av två olika delar: (1) individer ska behandlas som autonoma och (2) personer med minskad autonomi borde ha rätt till ytterligare skydd. Autonomi motsvarar ungefär att man kontrollerar sina egna liv. Med andra ord föreslår Respekt för personer att forskare inte ska göra saker för människor utan deras samtycke. Kritiskt håller detta även om forskaren anser att den sak som händer är ofarlig eller till och med fördelaktig. Respekt för personer leder till idén att deltagare - inte forskare - får bestämma sig.

I praktiken har principen om respekt för personer tolkats så att forskare om möjligt får informerat samtycke från deltagarna. Grundidén med informerat samtycke är att deltagarna bör presenteras med relevant information i ett förståeligt format och då ska frivilligt komma överens om att delta. Var och en av dessa villkor har själv varit föremål för väsentlig ytterligare debatt och stipendium (Manson and O'Neill 2007) , och jag ska ägna avsnitt 6.6.1 till informerat samtycke.

Att tillämpa principen om respekt för personer i de tre exemplen från början av kapitlet belyser de områden som berörs av var och en av dem. I varje fall använde forskare saker för deltagare - använde deras data (smaker, slipsar eller tid), använde sin dator för att utföra en mätuppgift (Encore), eller registrerade dem i ett experiment (känslomässig smitta) - utan medgivande eller medvetenhet . Brottet mot respekten för personers princip gör inte dessa studier etiskt otillåtna. Respekt för personer är en av fyra principer. Men att tänka på respekt för personer föreslår några sätt på vilka studierna kan förbättras etiskt. Forskare kan till exempel ha fått någon form av samtycke från deltagarna innan studien började eller efter att den avslutades. Jag återkommer till dessa alternativ när jag diskuterar informerat samtycke i avsnitt 6.6.1.