6.2.1 Emotional contagion

700.000 Facebook-brûkers waarden yn in eksperimint setten dy't har emoasjes feroarjen hawwe. De dielnimmers joegen gjin ynstimming en de stúdzje wie net ûnderwerp fan sinteftich etnyske opsjoch fan tredde partij.

Foar ien wike yn jannewaris 2012 waarden sa'n 700.000 Facebook-brûkers yn in eksperimint pleatst om "emosjonele oanstriid" te studearjen, de mjitte wêryn't de emoasjes fan 'e persoan beynfloede binne troch de emoasjes fan' e minsken dêr't se mei-inoar ynteraktearje. Ik haw dizze eksperimint yn haadstik 4 besprutsen, mar ik sil it no wer werhelje. Dielnimmers yn it emosjonele fersmoarge eksperiment waarden yn fjouwer groepen set: in "negativity-reduced" groep, foar wa't posten mei negative wurden (bgl. Dreech) willekeurich blokkearre waarden fan it ferskinen yn 'e News Feed; in "positiviteit-reduksje" groep foar wa't posten mei positive wurden (bgl. lokkich) willekeurich blokkearre waarden; en twa kontrôlegroepen, ien fan 'e positiviteit-fergrutte groep en ien foar de negativity-reduzearre groep. De ûndersikers fûnen dat minsken yn 'e positiviteit-fergrutte groep wat minder positive positive wurden en wat lytsere wurden wiene, relatyf oan de kontrôtgroep. Likegoed fûnen se dat minsken yn 'e negativity-redukte kondysje wat better positive wurden brûkten en wat minder negative wurden. De ûndersikers fûnen dêrtroch bewiis foar emosjonele oanpak (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; Foar in folsleine diskusje oer it ûntwerp en resultaten fan it eksperimint sjoch haadstik 4.

Nei dit papier waard publisearre yn Proceedings fan de Nasjonale Akademy fan Wittenskippen , wie der in geweldige raffing fan beide ûndersikers en de parse. It oandiel om it papier rjochte op twa haadpunten: (1) dielnimmers hawwe gjin ynstimming oer de standert Facebook-betingsten (Grimmelmann 2015) en (2) waard de stúdzje net sûnder sinful ethical review (Grimmelmann 2015) ûndergien. De etale fragen dy't yn dit debat opnommen waarden feroarsake it tydskrift om gau te sizzen in rare seldsume "redaksjeel ekspressie fan soarch" oer it ethysk en etikale evaluaasjeproses foar it ûndersyk (Verma 2014) . Yn 'e neikommende jieren hat dit eksperimint noch in boarne fan yntinsive debat en misdiediging west, en de krityk fan dit eksperimint moast it unbefredige gefolch hawwe fan dizze soarte ûndersyk yn' e skaad (Meyer 2014) . Dat is, guon hawwe bepaald dat bedriuwen net ophâlde mei dizze soarten eksperiminten te stopjen - se hawwe gewoan te stopjen oer har yn 'e publike petearen. Dit debat kin helpe by it skeppen fan in ethysk werstelproses foar ûndersyk op Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .