6.8 Slutsats

Social forskning i digital ålder väcker nya etiska frågor. Men dessa frågor är inte oöverstigliga. Om vi ​​som samhälle kan utveckla gemensamma etiska normer och normer som stöds både av forskare och allmänheten, kan vi utnyttja evnen hos den digitala tiden på sätt som är ansvariga och fördelaktiga för samhället. Detta kapitel representerar mitt försök att flytta oss i den riktningen, och jag tror att nyckeln kommer att vara för forskare att anta principbaserat tänkande, samtidigt som de fortsätter att följa lämpliga regler.

I avsnitt 6.2 beskrivs tre forskningsprojekt för digital ålder som har genererat en etisk debatt. Sedan beskrivs i avsnitt 6.3 vad jag anser vara den grundläggande orsaken till etisk osäkerhet i socialtidsforskning: snabbt ökande makt för forskare att observera och experimentera med människor utan deras samtycke eller till och med medvetenhet. Dessa möjligheter förändras snabbare än våra normer, regler och lagar. Därefter beskrev jag i avsnitt 6.4 fyra befintliga principer som kan styra ditt tänkande: Respekt för personer, förmån, rättvisa och respekt för lag och allmänintresse. Sedan sammanfattade jag i avsnitt 6.5 en bredare etisk ram, konsekvenser och deontologi, som kan hjälpa dig med en av de djupaste utmaningar som du kan möta: när är det lämpligt att du tar etiskt tvivelaktiga medel för att uppnå etiskt lämpligt slutet. Dessa principer och etiska ramverk kommer att göra det möjligt för dig att flytta bortom att fokusera på vad som tillåts av befintliga bestämmelser och öka din förmåga att kommunicera din resonemang med andra forskare och allmänheten.

Med den bakgrunden diskuterade jag i avsnitt 6.6 fyra områden som är särskilt utmanande för socialtidsforskare: informerat samtycke (avsnitt 6.6.1), förståelse och hantering av informationsrisk (avsnitt 6.6.2), integritet (avsnitt 6.6.3 ) och gör etiska beslut mot osäkerhet (avsnitt 6.6.4). Slutligen slutade jag i avsnitt 6.7 med tre praktiska tips för att arbeta i ett område med otvetydig etik.

När det gäller omfattning, har detta kapitel fokuserat på perspektivet av en enskild forskare som söker generaliserbar kunskap. Som sådan, lämnar ut viktiga frågor om förbättringar av systemet för etisk övervakning av forskning; frågor om reglering av insamling och användning av uppgifter från företag; och frågor om massövervakning av regeringar. Dessa andra frågor är uppenbarligen komplicerat och svårt, men det är min förhoppning att några av idéerna från forskningsetik kan vara till hjälp i dessa andra sammanhang.