ਕੀਟਾਟੀਓਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਿਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ ਕਰੋ:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.