3.3.2 ਮਾਪ

ਮਾਪ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੱਕ ਸਿੱਟੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ.

ਕੁੱਲ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਾਪ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਿੱਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਾਮੁਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ, ਨਾਜ਼ੁਕ-ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ-ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣ ਨਾਰਮਨ Bradburn, Seymour Sudman, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ Wansink ਕੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (2004) :

ਦੋ ਜਾਜਕ, ਇੱਕ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੂਇਟ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੇਲ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਚਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਸੀ?"

Jesuit ਜਵਾਬ, "ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ."

"ਇਹ funny ਹੈ" ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੀ."

Jesuit ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀਤਾ?" ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਜਵਾਬ "ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਠੀਕ ਸੀ." "ਓ" Jesuit ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ."

ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ, ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ. ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ (Kalton and Schuman 1982) . ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ:

  • "ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ: ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਧਰਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ."
  • "ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਲਾਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਧਰਮ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਨ."

ਪਰ ਦੋਨੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ (Schuman and Presser 1996) . ਜਦ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 60% ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਰੇ 60% ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਨ (ਚਿੱਤਰ 3.2). ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 3.2: ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਜਰਬੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ, ਟੇਬਲ 8.1 (Schuman ਅਤੇ Presser 1996, ਟੇਬਲ 8.1). ਖੋਜਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ (Kalton ਅਤੇ Schuman 1982) ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 3.2: ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਜਰਬੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) . ਖੋਜਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ (Kalton and Schuman 1982) .

ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਉਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ:

"ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ inexpensively ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,, ਜ ਸਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ. "

". ਗਰੀਬ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ" ਅੱਗੇ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅੱਧੇ "ਭਲਾਈ" ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਭਾਲਿਆ ਸੀ (ਚਿੱਤਰ 3.3); ਅਮਰੀਕਨ "ਭਲਾਈ" ਵੱਧ "ਗਰੀਬ ਸਹਾਇਤਾ 'ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) . ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 3.3: Huber ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ (2013) ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ. ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਸੇਗਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ 3.3: ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ Huber and Paris (2013) . ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ "ਗਰੀਬ ਸਹਾਇਤਾ" ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਹਨ "ਭਲਾਈ." ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਸੇਗਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ.

ਸਵਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ uncritically ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤੇ ਠੋਸ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਰ. ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ. ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਕਲ ਕਰੋ-ਸ਼ਬਦ. ਇਸ plagiarism ਵਰਗੇ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ, ਕਾਪੀ ਸਵਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਆਬਾਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ (Presser et al. 2004) ; ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈ.