2.4.1 ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋੜ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੱਜਣਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਲਾਟ ਅਸਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਹੈ. ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਕਦੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਖੇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਹਨ.

ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੌੜੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੌੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੌੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪਟ 'ਤੇ ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਵਰਗਾ ਹੈ: ਵੇਖੋ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਮੋਰੀ ਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜਦ ਖੋਜ (ਜ ਆਦਰਸ਼ਕ ਦੋਨੋ) ਦਿਲਚਸਪਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੋਚਦੇ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਚੰਗਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਤਰਤੀਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਗਏ ਸਨ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

1) ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ (ਹਿੱਸਾ 2.4.1.1), 2) ਦੋਸਤੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਹਿੱਸਾ 2.4.1.2 ਕੇ ਗਠਨ) ਅਤੇ 3) ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਸਰਿਸ਼ਪ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ: ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ (ਹਿੱਸਾ 2.4.1.3). ਕੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ (ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰੋ. ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ operationalizing ਲਿਖਤੀ ਉਸਾਰਨ ਮਰਜਿੰਗ (ਦੋਸਤੀ ਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ observational ਡਾਟਾ (ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਸਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਉਣ, ਖੋਜਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਮਹਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.