6.7.2 ਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ

ਅਕਸਰ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਨਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ. ਇਹ myopia ਮੰਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇਸ ਸੰਦਰਭ-ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਫੁਸਲਾਉਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ (Batson, Early, and Salvarani 1997) . ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੈਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅੱਗੇ, ਜਦ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਲਪਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਭ-ਕੇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ fixate ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਭਾਵਾਤਮਕ Contagion ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਸਭ-ਕੇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ-ਕੇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ-ਕੇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਟਰੈਕ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ (Sunstein 2002) . ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛਿੜਕਣ ਅਮਾਪ, ਜ ਮੂਰਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਮਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.