ಉಲ್ಲೇಖದ

ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.