4.5.1.1 ਵਰਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਿਨਾ.

Logistically, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜ ਵਿਆਪਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ.

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੈਨੀਫ਼ਰ Doleac ਅਤੇ ਲੂਕਾ Stein (2013) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Craigslist) ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ. Doleac ਅਤੇ Stein ਪੌਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-'ਤੇ ਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ. ਅੱਗੇ, Doleac ਅਤੇ Stein ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ (ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਸਿਤੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਢੰਗ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਤਿਆ.

Doleac ਅਤੇ Stein ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ experimentally ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੋਜਕਾਰ ਵੱਖ ਦੌੜ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੋਕ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ. Bertrand ਅਤੇ Mullainathan ਦੇ (2004) ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਐਮਿਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗ Lakisha ਅਤੇ ਜਮਾਲ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼? ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ "ਇੱਕ ਖੇਤ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ. ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਖਣ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖੋਜਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ. ਪਰ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੇਗ, ਐਮਿਲੀ, Lakisha, ਅਤੇ ਜਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਾਸ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰੇਗ ਅਤੇ ਜਮਾਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਲਈ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਅੰਤਰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਡਿਟ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ' ਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌੜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ. ਪਰ ਆਡਿਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਖਣ ਸੌ ਹਨ.

ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ, Doleac ਅਤੇ Stein ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ. ਉਹ (ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰੇਖਣ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ-ਨਤੀਜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਫੋਟੋ-ਨਤੀਜੇ ਦੌੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ uncounfounded ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦੌੜ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ (ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ). ਇਸ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਨ੍ਯੂ ਇਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.

Doleac ਅਤੇ Stein ਦੇ ਆਈਪੋਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਨਾਲ ਭਿੰਨ. ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਵੇਚਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥ ਆਈਪੋਡ [ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਟੈਟੂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ] (ਚਿੱਤਰ 4.12) ਰੱਖਣ photographed ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਗੁਣ ਭਿੰਨ. ਦੂਜਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੀਮਤ [$ 90, $ 110, $ 130] ਭਿੰਨ. ਤੀਜਾ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪਾਠ [ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਗਲਤੀ ਅਤੇ spelin ਗਲਤੀ)] ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਿੰਨ. ਇਸ ਲਈ, ਲੇਖਕ, ਇੱਕ 3 x 3 x 2 ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ 300 ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Kokomo, ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪਲਟੇ, NE) ਮੈਗਾ-ਸ਼ਹਿਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏੰਜਿਲਸ) ਤੱਕ ਲੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ.

ਚਿੱਤਰ 4.12: Doleac ਅਤੇ Stein (2013) ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੱਥ. ਪੌਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ.

ਚਿੱਤਰ 4.12: ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੱਥ Doleac and Stein (2013) . ਪੌਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ.

ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ, ਨਤੀਜੇ ਕਾਲਾ ਵੇਚਣ ਵੱਧ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਗੁੰਦਵਾਏ ਵੇਚਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਣ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਅ ਸੀ. ਇਹ ਔਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰੇ, Doleac ਅਤੇ Stein ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਸਿਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ. ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਾਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਲੇਖਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਵੇਚਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਦਤਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, Doleac ਅਤੇ Stein ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁੰਦਵਾਏ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੱਧ 300 ਬਾਜ਼ਾਰ' ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਵੇਚਣ ਉੱਚ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਹਨ. ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਲਾ ਵੇਚਣ ਬਦਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ, ਜਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮਨਮਤਿ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ Arnout ਵੈਨ ਡੇ Rijt ਕੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੈ (2014) ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਸੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ. ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ-ਫਾਇਦੇ ਲਾਕ-ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵੱਧ ਵਧਣ, ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਸੰਚਤ ਫਾਇਦਾ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਕ੍ਰਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਲਾਕ-ਵਿੱਚ ਜ ਦੂਰ ਫੇਡ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੈਨ ਡੇ Rijt ਅਤੇ ਸਾਥੀ (2014) ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਧਾਰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ​​ਦੀ ਅਸਰ.

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੈਨ ਡੇ Rijt ਅਤੇ ਸਾਥੀ 1) ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਲਈ kickstarter.com , ਇੱਕ crowdfunding ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ; 2) ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ epinions ; 3) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ; ਅਤੇ 4) ਲਗਾਤਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ change.org . ਖੋਜਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ: ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਅਭੇਦ ਹਾਣੀ (ਚਿੱਤਰ 4.13) ਵੱਧ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ. ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਭਤ ਹੈ ਘਟਦੀ.

ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: 4.13 ਚਿੱਤਰ. Arnout ਵੈਨ ਦੇ Rijt ਅਤੇ ਸਾਥੀ (2014) 1) ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਤਾਰ kickstarter.com, ਇੱਕ crowdfunding ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਕਰਨ ਲਈ; 2) ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ epinions 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ; 3) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ 4) ਲਗਾਤਾਰ change.org ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ.

ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: 4.13 ਚਿੱਤਰ. Arnout ਵੈਨ ਦੇ Rijt ਅਤੇ ਸਾਥੀ (2014) 1) ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਲਈ kickstarter.com , ਇੱਕ crowdfunding ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ; 2) ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ epinions ; 3) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ; ਅਤੇ 4) ਲਗਾਤਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ change.org .

ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਗੇ, ਸਾਰਣੀ 4.2 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਖੋਜਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ / ਜ ਮਾਪ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੋਜਕਾਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. ਪਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖੋਜਕਾਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ, ਖੋਜਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਿਸਟਮ-ਖਾਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Kickstarter ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ change.org ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ; ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਧਿਆਇ 2 ਵਿੱਚ ਏਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਘਬਰਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖੋ). ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਖੋਜਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ, ਛਲ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੈਰ-ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਭਰ. ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੈਨ ਡੇ Rijt ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ (2014) . ਵਪਾਰ-ਆਫ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖੋਜਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਸਿਸਟਮ, ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ.

ਟੇਬਲ 4.2: ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ. ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੇਚਣ ਜ ਖਰੀਦਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Doleac and Stein (2013) ). ਦੂਜਾ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ Restivo and Rijt (2012) ). ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Vaillant et al. (2015) ).
ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਟਾਟੀਓਨ
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ barnstars ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
ਨਸਲੀ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Munger (2016)
ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਢੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ Lucking-Reiley (1999)
ਆਨਲਾਈਨ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ Resnick et al. (2006)
ਈਬੇ 'ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ' ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
ਪੌਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Doleac and Stein (2013)
Airbnb ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
Kickstarter 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ' ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Rijt et al. (2014)
ਦੌੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਸਲੀ Hogan and Berry (2011)
epinions ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Rijt et al. (2014)
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014)