5.5 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੀਡ

ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅਸੂਲ: ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੰਸਿਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਧਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋ.

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁੱਢ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹਨ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਭ ਮਦਦਗਾਰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਧ, ਆਮ ਅਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੰਸਿਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਧਿਆਨ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੋ: ਇੱਥੇ 5 ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਜ ਸਹਿਯੋਗ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ.