3.1 ਪਛਾਣ

ਖੋਜਕਾਰ ਜੋ ਡੌਲਫਿੰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਡਾਲਫਿਨ ਖੋਜਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਖੋਜਕਾਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋਨੋ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਮ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਢਕਣ eras ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਲੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੱਖ (Groves 2011; Converse 1987) . ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ eras ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ eras-ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨੂੰ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ, ਲਗਭਗ 1930 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ - 1960, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਨਾਵਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ. ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ-ਨੂੰ-ਚਿਹਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਫਿਰ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਆਪਕ ਅਮੀਰ ਲਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੇ ਫੈਲਾ ਦੇਸ਼-ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੌਰ, ਆਮ 1960 ਤੱਕ - 2000, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕ ਡਾਇਲਿੰਗ (RDD) ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਖੋਜਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ.

ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ-ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ-ਦੇਵੇਗਾ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਨੋ Push ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਾਰ, ਕਿਉਕਿ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਹੋਰ ਅਤੇ ​​ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਘਰ ਲਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬ ਦਰ-ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਰਵੇਖਣ-ਹੈ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ (Council 2013) . ਦੂਜਾ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ (ਅਧਿਆਇ 2 ਦੇਖੋ) ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ. ਇਹ ਧੱਕਣ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਰਹੇ ਹਨ: ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ. ਪਰ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਚੁਕਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ eras ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ (ਸਾਰਣੀ 3.1) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਟੇਬਲ 3.1: ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਤਿੰਨ eras. ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਚੁਕਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰਵੇਖਣ: ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੰਿਰਜਵਊ ਡਾਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ
ਪਹਿਲੀ ਯੁੱਗ 1930 - 1960 ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ ਆਮ੍ਹੋ - ਸਾਮ੍ਹਣੇ Stand-Alone ਸਰਵੇਖਣ
ਦੂਜਾ ਦੌਰ 1960 - 2000 ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਅੰਕ ਡਾਇਲਿੰਗ (RDD) ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ Stand-Alone ਸਰਵੇਖਣ
ਤੀਜਾ ਦੌਰ 2000 - ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਚੁਕਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ eras ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਰੜੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ eras ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਸਮਝ ਉੱਥੇ ਹੈ: ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਨਹੀ ਹੈ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਢੰਗ ਵਿਗਿਆਪਨ ਐਡਹੌਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਪਰ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ-ਯੁੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਯੁੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਸਨ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਖੋਜਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕ ਡਾਇਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, Mitofsky ਅਤੇ Waksberg ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕ ਡਾਇਲਿੰਗ ਨਮੂਨਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਵਿਕਸਤ ਅੱਗੇ (Waksberg 1978; Brick and Tucker 2007) . ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ-ਯੁੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਉਲਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਏ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ eras ਬੁੱਧ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਅਜੇ ਸਭ ਦਿਲਚਸਪ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਧੇ-ਨਾ ਘਟਦੀ-ਸਰਵੇਖਣ (ਹਿੱਸਾ 3.2) ਦੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਰਵੇਖਣ ਗਲਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਹਿੱਸਾ 3.3), ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਖੋਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ eras ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰ ਲੱਗੇਗਾ. ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ-ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਗੈਰ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਮੂਨੇ (ਹਿੱਸਾ 3.4) ਮਾਪ-ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ (ਹਿੱਸਾ 3.5) ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਦੇ ਖਾਸ, ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕੋ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ ਹੈ (ਹਿੱਸਾ 3.6) ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਖੋਜ ਖਾਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੋਗੇ.