उतारा

आपण या हस्तलिखित द्या करण्यासाठी इच्छित असल्यास, म्हणून पाठपुरावा करा:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.