(ملف)

که تاسو به د دې قلمي نسخې ذکر غواړم، لطفا دا په توګه ذکر:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.