អំណះអំណាង

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដកស្រង់សាត្រាស្លឹករឹតនេះសូមលើកយកវាដូចជា:

Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton, NJ: Princeton University Press. Open review edition.