6.4 ਚਾਰ ਅਸੂਲ

ਚਾਰ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਰਸਨਜ਼ ਲਈ ਆਦਰ, ਭਲਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਥੋੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ. ਪਰ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ-Belmont ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ (Belmont Report 1979) ਅਤੇ ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Dittrich, Kenneally, and others 2011) -can ਮਦਦ ਖੋਜਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋਨੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਕ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਹੁ-ਸਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ.

ਪਹਿਲੀ, 1974 ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਟਸਕੇਗੀ ਸਿਫਿਲਿਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ (ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਤਿਕਾ), ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਗਰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. Belmont ਕਾਨਫਰੰਸ Center ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਗਰੁੱਪ Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਦਾ. Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਨਿਯਮ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਜਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ (IRBs) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਨ (Porter and Koski 2008) .

ਫਿਰ, 2010 ਵਿਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੀ ਉਮਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ Belmont ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ-ਖਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨੀਲੇ-ਰਿਬਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਖੋਜ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਨੈਤਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ. ਇਸ ਜਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

, ਭਲਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਆਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰ: ਇਕੱਠੇ Belmont ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਨਲੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੂਲ, ਪਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਪਾਰ-ਆਫ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖੋਜ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ, ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰੋ.